Legislacja krajowa

Legislacja krajowa | Legislacja UE

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.)

wersja ustawy obowiązująca na 2012 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-I

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-II

zmiany w ustawie obowiązujące od 2014 r.

roboczy tekst ujednolicony

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 302)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew (Dz. U. Nr 39, poz. 214)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym (Dz. U. Nr 39, poz. 212, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (Dz. U. Nr 39, poz. 213)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu (Dz. U. poz. 276)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla odmian tytoniu (Dz. U. poz. 274)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 39, poz. 215, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2011 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 57, poz. 294, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2011 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2014 r. (Dz. U. poz. 1602)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r. (Dz. U. poz. 1601)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r. (Dz. U. poz. 1575)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wysokości środków przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r. (Dz. U. poz. 1581)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r. (Dz. U. poz. 1582)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r. (Dz. U. poz. 1580)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2014 r. (Dz. U. poz. 1600)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r. (Dz. U. poz. 1579)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r. (Dz. U. poz. 1578)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi (Dz. U. Nr 46, poz. 307)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2014 r.

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2011 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2013 r.-I

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2013 r.-II

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2013 r.-III

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli (Dz. U. Nr 57, poz. 295)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2009 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 240, poz. 1605)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 107, poz. 684)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 53, poz. 315, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia (Dz. U. Nr 46, poz. 304, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2007 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej (Dz. U. Nr 46, poz. 305)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych (Dz. U. Nr 103, poz. 662)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze (Dz. U. Nr 105, poz. 672)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. Nr 17, poz. 224, z późn. zm.)

wersja obwieszczenia obowiązująca na 2009 r.

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2010 r.

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2011 r.

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2012 r.-I

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2012 r.-II

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2012 r.-III

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2013 r.-I

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2013 r.-II

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2013 r.-III

zmiany w obwieszczeniu obowiązujące od 2014 r.

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu współpracy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Agencją Rynku Rolnego w zakresie przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych (Dz. Urz. MRiRW Nr 27)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.)

roboczy tekst ujednolicony

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. Nr 16, poz. 153)
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. Nr 10, poz. 90)
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym (Dz. U. Nr 163, poz. 1104)

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.)

wersja ustawy obowiązująca na 2008 r.-I

zmiany w ustawie obowiązujące od 2008 r.-II

zmiany w ustawie obowiązujące od 2009 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2010 r.-I

zmiany w ustawie obowiązujące od 2010 r.-II

zmiany w ustawie obowiązujące od 2011 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2012 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2014 r.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.)

roboczy tekst ujednolicony

-------------------------

Legislacja UE