Działanie 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

? Czy zaniechanie stosowania nawozów, w przypadku realizacji pakietu „ochrona gleb i wód”, warianty K01b i K01c, dotyczy tylko międzyplonów?

Tak, w przypadku realizacji pakietu „ochrona gleb i wód”- warianty międzyplon ozimy i ścierniskowy -zaniechanie stosowanie nawozów dotyczy nawożenia pod międzyplony. Natomiast dozwolone jest stosowanie nawożenia pod plon główny.

? Czy wymóg w ramach wariantu K01b i K01c, mówiący, iż w okresie zimy co najmniej 33% powierzchni gruntów ornych jest pokrytych roślinnością, dotyczy roślinności w ogóle np.: pszenica ozima, czy tylko międzyplonów?

Niniejszy wymóg dotyczy wszelkich roślin uprawnych. Ponadto należy spełnić wymóg, iż w przypadku realizacji pakietu „ochrona gleb i wód” łączna powierzchnia działek, do których może być udzielona płatność rolnośrodowiskowa wynosi co najmniej 1 ha gruntów ornych objętych tym pakietem.

? Czy w przypadku realizacji pakietu „ochrona gleb i wód”, wariant K01a realizacja wymogów: „zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od dnia 1 marca” „międzyplony muszą być przyorane, za wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym” dopuszcza możliwość wykonania pierwszego pokosu wsiewek (po 1 marca) i ich przyorania dopiero w końcu wiosny lub w okresie letnim?

Tak, w przypadku realizacji pakietu „ochrona gleb i wód”- wariant wsiewki poplonowe można dokonać pokosu roślinności, ale nie wcześniej niż po 1 marca. Przyoranie jest obowiązkowe (za wyjątkiem systemu bezorkowego), ale może być wykonane w późniejszym okresie (tj. na wiosnę lub latem).

? Czy wymóg w ramach wariantu K01b i K01c, mówiący, iż „wsiewki poplonowe muszą być przyorane, za wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym” pozwala na uprawę w systemie powierzchniowym?

Tak, ponieważ system bezorkowy obejmuje zarówno siew bezpośredni, jak i uprawę powierzchniową.

? Czy można realizować pakiet K01 „ochrona gleb i wód” na tych samych działkach rolnych przez 5 lat trwania zobowiązania rolnośrodowiskowego?

Pakiet K01 „ochrona gleb i wód” wdrażany przez pięć lat obowiązywania planu działalności rolnośrodowiskowej może być realizowany na tych samych działkach rolnych lub na różnych działkach rolnych tego samego gospodarstwa. Plan działalności rolnośrodowiskowej dla pakietu K01 powinien być przygotowywany przy zachowaniu zasad agrotechniki, przy czym w każdym roku przynajmniej 1 ha powierzchni gospodarstwa powinien być objęty pakietem K01.Warianty tego pakietu mogą być stosowane zamiennie.

? Czy można realizować pakiet ochrona gleb i wód, warianty międzyplony (wariant K01b i K01c) na polach nie obsianych plonem głównym w danym roku?

Nie można realizować pakietu ochrona gleb i wód warianty K01b i K01 c na polu, na którym nie było plonu głównego w danym roku. Dobór siewki i termin obsiewu międzyplonem powinien być uzależniony od gatunku rośliny w plonie głównym.

? Jak należy interpretować wymóg dotyczący trwania sezonu pastwiskowego, przynajmniej przez 90 dni, w przypadku realizacji wariantu pastwiska górskie (P02c)?

W przypadku realizacji wariantu P02c okres pomiędzy pierwszym wypuszczeniem zwierząt na daną działkę pastwiskową, a ostatnim dniem wypasu zwierząt na danej działce pastwiskowej (sezon pastwiskowy) nie powinien być krótszy, niż 90 dni. Natomiast zwierzęta, nie muszą przebywać na danej działce przez pełne 90 dni.

? Czy istnieje minimalna obsada pastwisk, na których realizowany jest pakiet utrzymanie pastwisk ekstensywnych P02?

Nie zapisano wymogu minimalnej wartości obsady pastwisk, na których realizowany jest pakiet P02, wyrażonej w DJP/ha. Jednak przy planowaniu obsady pastwisk, zapisanej w planie działalności rolnośrodowiskowej, należy kształtować ją na poziomie umożliwiającym zachowanie walorów przyrodniczych siedliska. Ponadto, rolnik, który złożył wniosek rolnośrodowiskowy, może być objęty kontrolą na miejscu, podczas której sprawdzane jest min. użytkowanie zgłoszonych działek. W przypadku zbyt niskiej obsady, pastwiska mogą być uznane za nieużytkowane. Należy również pamiętać o wymogu wykaszania niedojadów, w przypadku realizacji pastwisk górskich (P02b). Zbyt niska obsada zwiększa koszty związane z tym zabiegiem.

? Jakie przeliczniki należy stosować do określenia dużych jednostek przeliczeniowych dla koni ras małych?

W przypadku koni ras małych wspieranych w ramach programu rolnośrodowiskowego przeliczenie na DJP powinno być wykonane na podstawie wiersza „Inne” zawartego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jest to spowodowane różnicą masy ciała koni tych ras w porównaniu z końmi wyszczególnionymi w załączniku do powyższego rozporządzenia. Z uwagi na to w tabeli przedstawiono informacje na temat średniej wagi koni ras małych.

W przypadku koni ras małych wspieranych w ramach programu rolnośrodowiskowego przeliczenie na DJP powinno być wykonane na podstawie wiersza „Inne” zawartego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jest to spowodowane różnicą masy ciała koni tych ras w porównaniu z końmi wyszczególnionymi w załączniku do powyższego rozporządzenia. Z uwagi na to w tabeli przedstawiono informacje na temat średniej wagi koni ras małych.

Rodzaj zwierząt

Przeciętna masa ciała (kg)

Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)

Ogier

400-450

Klacze i wałachy

350-400

Źrebaki powyżej dwóch lat

250-300

Źrebaki powyżej 1 roku

150-200

Źrebaki od 6 miesięcy do 1 roku

80-100

Źrebak do 6 miesięcy

50-60

? Czy realizując pakiet S01 „rolnictwo zrównoważone” należy traktować grykę jako roślinę zbożową?

Przy planowaniu struktury zasiewów, w celu ustalenia, czy udział zbóż nie przekracza 66%, gryki nie należy traktować jako rośliny zbożowej.