Komitet Monitorujący

Sprawozdanie końcowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”

Załączniki

Uchwały Komitetu Monitorującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

 • Uchwała Nr 14 z dnia 07 czerwca 2005 r.
  załącznikNr 1 do Uchwały nr 14 z dnia 07 czerwca 2005 r. - Sprawozdanie Roczne z Realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego w Roku 2004
  Sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216 poz. 2206) oraz stosownego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane)
  Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Rocznego z Realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego w Roku 2004
  załącznikNr 2 do Uchwały nr 14 z dnia 07 czerwca 2005 r.- Sprawozdanie Roczne z Realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego w Roku 2004 Sporządzono na podstawie art. 37 Rozporządzenia Rady z 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych(1260/1999/WE) oraz wytycznych Komisji Europejskiej zawartych w dokumentach: Comission Staff Working Paper: The annual implementation report on structural fund programmes z dnia 03.12.2003 r. oraz Working Paper 1 – Vademecum for Structural Funds Plan and Programming Documents.
  Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Rocznego z Realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego w Roku 2004

Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”