Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

Materiał zdjęciowy z miasta Darłowa - przygotowanie ryby
Kampania informacyjna „Rozwijamy polskie rybactwo”

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, iż w ubiegłą sobotę ruszyła kampania informacyjna pn. „Rozwijamy polskie rybactwo”. Przez kolejne 3 tygodnie, w każdą sobotę, wyemitowane na stacji TVP Regionalna zostaną reportaże ukazujące najciekawsze projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Serdecznie zapraszamy już w najbliższą sobotę do malowniczego Dobiegniewa w województwie lubuskim gdzie pokażemy kolejne inwestycje zrealizowane z Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013.

Konferencja „Dzień Rybaka i Wędkarza” w Sejmie
Dzień Rybaka i Wędkarza w Sejmie

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - omawiane były podczas konferencji, która odbywała się dziś w sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorem dzisiejszego „Dnia Rybaka i Wędkarza”, po raz kolejny już, była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego opublikowane

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało 20 maja br. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1).