Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Materiał zdjęciowy z miasta Darłowa - przygotowanie ryby
Kampania informacyjna „Rozwijamy polskie rybactwo”

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, iż w ubiegłą sobotę ruszyła kampania informacyjna pn. „Rozwijamy polskie rybactwo”. Przez kolejne 3 tygodnie, w każdą sobotę, wyemitowane na stacji TVP Regionalna zostaną reportaże ukazujące najciekawsze projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Serdecznie zapraszamy już w najbliższą sobotę do malowniczego Dobiegniewa w województwie lubuskim gdzie pokażemy kolejne inwestycje zrealizowane z Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013.

Konferencja „Dzień Rybaka i Wędkarza” w Sejmie
Dzień Rybaka i Wędkarza w Sejmie

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - omawiane były podczas konferencji, która odbywała się dziś w sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorem dzisiejszego „Dnia Rybaka i Wędkarza”, po raz kolejny już, była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego opublikowane

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało 20 maja br. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1).

Spotkanie p. J. Wrony - Z-cy Dyrektora Dep. Rybołówstwa MRiRW (pierwszy z lewej) z wystawcami
Informacja nt. udziału Departamentu Rybołówstwa MRiRW w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014

Kòżdi pasturz swój rëńczôk chwôli - Każdy kupiec swój towar chwali... W dniach 11 -13 kwietnia 2014 r. w Kielcach mają miejsce VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Nie ulega wątpliwości, iż jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza ukierunkowana na produkty turystyki wiejskiej.

Wyróżnieni przedstawiciele spotkania przez Podsekretarza Stanu-Kazimierza Plocke za realizację zasady „n+2"
Spotkanie podsumowujące realizację zasady „n+2” w roku 2013

W dniu 6 lutego br. w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zasady „n+2” w roku 2013, którego uczestnikami byli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej oraz wszystkich Instytucji Pośredniczących Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Spotkanie otworzył Pan Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podziękował wszystkim instytucjom za zaangażowanie, dzięki któremu środki przyznane Polsce na lata 2007-2011 zostały w całości rozliczone. Podczas spotkania przedstawiono realizację zasady n+2 w roku 2013 przez poszczególne instytucje oraz omówiono plany i prognozy na lata 2014 - 2015.