SPOtkania miesięczne Nr 11/2006 (16)

czwartek, 21 grudnia 2006 r.

Informacje o stanie realizacji Programu - listopad 2006 r.

Przedstawiamy Państwu listopadowe wydanie „Spotkań Miesięcznych” – publikacji, w której umieszczamy tekstową oraz graficzną prezentację stanu realizacji SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006. Z uwagi na wstrzymanie naborów wniosków w większości działań, liczba wniosków o dofinansowanie ulega niewielkim zmianom, dlatego też zdecydowaliśmy się na zmianę charakteru informacji prezentowanych w niniejszej publikacji. Obecnie dla wdrażania Programu najistotniejszym elementem jest tempo kontraktacji oraz wydatkowania alokacji środków. W związku z tym, począwszy od październikowego wydania Spotkań Miesięcznych, na mapach przedstawiane są kwoty dofinansowania realizacji projektów ze środków publicznych, wynikające z umów podpisanych z beneficjentami Programu. Prezentowane kwoty oznaczają finansowanie ze środków wspólnotowych (tzn. środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) oraz współfinansowanie krajowe. Wyjątek stanowi działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, w którego ramach prezentowane są wyłącznie środki EFOiGR, z pominięciem wkładu krajowego, zapewnianego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury.
Wykresy zamieszczane przy każdym działaniu przedstawiają stan wdrażania danego działania jako procent wykorzystania alokacji środków finansowych na następujących etapach: złożone wnioski o dofinansowanie, umowy podpisane z beneficjentami, wnioski o płatność oraz zrealizowane płatności.
Na ostatnich stronach SPOtkań umieszczamy w niezmienionej, tabelarycznej formie dane, dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i umów w ujęciu regionalnym. W niniejszym numerze Spotkań Miesięcznych przedstawiono stan realizacji Programu wg danych z 31 października 2006 r.

SPOtkania miesięczne Nr 11 - pobierz plik (.pdf 755 KB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 773,36 kB)