Informacja dotycząca 862 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Win w dniu 8 lutego 2005 r.

piątek, 18 grudnia 2009 r.

UWAGA : 1. Niniejszy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) zawarte w nim informacje nie są wiążące!!! --------------------------------------------------------------------------------Sprawy różne: omawianie zagadnień zgłoszonych na wniosek państw członkowskich. Na zapytanie delegata Polski, czy jest możliwa korekta danych, które Polska przekazała w ubiegłym roku do Komisji, dotyczących produkcji oraz rozdysponowania alkoholu etylowego w I i II kwartale 2004 r, a jeśli tak, to jaka jest procedura przekazania tych zmian do Komisji, przedstawiciel Komisji poinformował, że nie widzi żadnych przeszkód i zaproponował, aby je dostarczyć drogą mail’ową bądź faksem. Wymiana poglądów i możliwe głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/19999 ustanawiającego wspólny rynek wina, w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (dotyczy art. od 92 do 94 odnoszących się do sprzedaży alkoholu winnego w celu wykorzystania go we wspólnotowym sektorze paliw pod postacią bioetanolu.). (Dok. Nr AGRI/64420/2004). Komisja zapowiedziała, że głosowanie nad projektem zostało przewidziane na następne posiedzenie KZ Wino, następnie przedstawiła naniesione zmiany. Komisja wyjaśniła, że zmiany odnoszą się do głównie do Art. 92. Zamiast jednego przetargu na kwartał Komisja zaproponowała możliwość organizowania jednego lub więcej przetargów w kwartale oraz zwiększenie ilości alkoholu będącego przedmiotem każdego przetargu. z maksimum 500 000hl na maksimum 700 000hl 100% obj. Holandia (wspierana przez delegację Polski) zwróciła uwagę na fakt, że zwiększenie ilości alkoholu będącego przedmiotem każdego przetargu z 500 000hl do 700 000hl 100% obj. przy nieograniczonej liczbie przetargów może spowodować wprowadzenie dużych ilości alkoholu winnego na rynek bioetanolu i w konsekwencji destabilizować ten rynek. W odpowiedzi na uwagi Holandii oraz Polski Komisja wyjaśniła, że stara się stworzyć system, który pozwoli na usunięcie nadwyżek alkoholu winnego w sposób dynamiczny. Jednocześnie podkreśliła, że alkohol winny stanowi jedynie 10-12% produkcji przeznaczanej na rynek biopaliw, dając do zrozumienia, że nie ma powodu do obaw o negatywne skutki wprowadzonych zmian. Dyskusja w sprawie zasad pochodzenia w sektorze wina. W przeciwieństwie do zasad preferencyjnych, które dotyczą przyznawania preferencji taryfowych, niepreferencyjne zasady pochodzenia to takie, które są opracowywane jednostronnie przez każde państwo lub grupę państw i które mogą być przyczyną potencjalnych utrudnień w handlu międzynarodowym. Jak poinformował przedstawiciel DG Tax Douane w ramach wypracowanego z WTO kompromisu ustalono, że żaden z etapów produkcji wina nie powoduje zmiany pochodzenia wina, tzn. winogrona zebrane w kraju X, przetworzone na moszcz w kraju Y, moszcz przetworzony na wino w kraju Z – krajem pochodzenia pozostaje kraj X.
Dopiero przeprowadzenie 2 kolejnych etapów produkcji wina w tym samym kraju wpływa na zmianę pochodzenia wina. Na wyjaśnienia przedstawiciela Komisji poszczególne delegacje zareagowały bardzo krytycznie. Uwaga :
Kolejne posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Win odbędzie się 22 lutego 2004 od godz. 9.30 do 13.00.