Informacja dotycząca 861 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Win w dniu 25 stycznia 2005 r.

piątek, 18 grudnia 2009 r.

UWAGA : 1. Niniejszy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) zawarte w nim informacje nie są wiążące!!! --------------------------------------------------------------------------------Sprawy różne: omawianie zagadnień zgłoszonych na wniosek państw członkowskich. Przedstawiciel Polski – zgodnie z instrukcją - zwrócił uwagę na fakt, że nadal oczekuje na zapewnienie przez Komisję tłumaczenia posiedzeń komitetu na język polski. Delegacja polska zwróciła się także do przedstawiciela Komisji Europejskiej z następującymi zapytaniami dotyczącymi sektora napojów spirytusowych:
1) Dlaczego w projekcie rozporządzenia Rady modyfikującego system preferencji celnych GSP nie przewidziano wyłączenia alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (wg kodów CN: 2207 10, 2207 20, 2208 90 91, 2208 90 99)?

2) Dlaczego alkohol etylowy ma podlegać liberalizacji handlowej w ramach negocjacji prowadzonych z krajami Mercosur?

Komisja przypomniała, że kwestie te nie leżą w kompetencjach DG AGRI i zaproponowała, aby zwrócić się z tymi zapytaniami do DG Trade. W odniesieniu do negocjacji z krajami Mercosur Komisja dodała, że obecnie zostały one zawieszone i obie strony wycofały swoje postulaty.

Na pisemne zapytanie delegata Polski: Czy, po wejściu w życie rozporządzenia 1991/2004 producenci win mają prawo, czy też nie do rocznego okresu przejściowego przewidzianego w dyrektywie 2003/89/WE, Komisja wyjaśniła, że rozporządzenie 1991/2004 reguluje jedynie kwestie oznaczania alergenów, nie odnosi się natomiast do okresu przejściowego, co oznacza, że obowiązuje ten, który został przewidziany w w/w dyrektywie. Komisja: Informacja o raporcie dotyczącym oceny wspólnej organizacji rynku wina Komisja poinformowała, że opublikowany został raport będący wynikiem analizy finansowanej przez Komisję(raport został opublikowany w całości na stronie: http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/eval/reports/wine/index_en.htm) . Eksperci w kilku zdaniach podsumowali w/w raport. Według ich wyliczeń środki „proaktywne” (np. premie za stałe zaniechanie upraw) okazują się bardziej skuteczne niż środki „postaktywne” (np. pomoc przy destylacji). Natomiast pomoc do prywatnego składowania wydaje się sprzyjać stabilizacji rynku, jednak tylko w krótkim okresie czasu. Konsultanci zalecają zatem radykalną reformę wspólnej organizacji rynku wina, zmianę zasad transferu praw do nowego sadzenia i premii za stałe zaniechanie upraw, zaniechanie destylacji wina oraz liberalizację praktyk enologicznych. Poszczególne delegacje dosyć sceptycznie zareagowały na wnioski przedstawione przez ekspertów. Wymiana poglądów i możliwe głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji dotyczącego określenia „operative events” (momentów przeliczenia) stosowanych do produktów w sektorze wina (określenie kursu walutowego dla cen i poszczególnych rodzajów pomocy) (Dok. Nr AGRI/64418/2004). Komisja rozdała delegatom dokument (w wersji ang.) dotyczący tzw. „operative event”(tłumaczenie robocze: moment przeliczenia) i zaznaczyła, że odnosi się on do unijnych producentów wina niebędących w strefie euro. Chodzi o ustalenie momentu, w którym należy dokonywać przeliczenia euro.”Operative event” zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2799/98 odbywa się bądź w dniu zakończenia transakcji (w przypadku handlu z krajami trzecimi), bądź w momencie osiągnięcia danego celu ekonomicznego (we wszystkich pozostałych przypadkach). Np. przy wzbogacaniu wina moszczem momentem przeliczeniowym jest dzień dokonania wzbogacania wina. Kurs, po którym przelicza się euro stanowi z kolei najczęściej kurs wyznaczony przez Europejski Bank Centralny w przeddzień „operative event.” Komisja podkreśliła, że z jednej strony istnieją reguły horyzontalne (przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2808/98 ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie) determinujące zasady ustalania „operative events”. W przypadku zastosowania środków w kilku różnych sektorach, „operative event” ustalony według zasad horyzontalnych jest wystarczającą wskazówką. Na przykład, jeśli ustalona została zasada dla określenia „operative event” do pomocy do prywatnego składowania, taka sama zasada może być zastosowana zarówno do pomocy do prywatnego składowania win stołowych, jak i moszczy gronowych, itd. Sytuacja się jednak komplikuje, gdy w grę wchodzą środki specyficzne dla danego sektora. Z uwagi na to zadaniem KZ ds. Win – jak wyjaśniła Komisja - jest ustalenie zasad postępowania dla takich środków. Drugą część dokumentu stanowi tabela, w której zamieszczono listę środków przewidzianych w sektorze wina wraz z propozycjami zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia (bazując na rozwiązaniach przyjętych w latach obowiązywania poprzedniej organizacji rynku wina). Głosowanie:
Projekt został przyjęty jednogłośnie (wszystkie delegacje obecne). Wymiana poglądów w sprawie projektu rozporządzenia Komisji w odniesieniu do zmian do rozporządzenia (EWG) nr 2676/90 ustanawiającego wspólnotowe metody analizy stosowane w sektorze wina. (Dok. Nr AGRI/62527/2004). Punkt ten był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Ekspertów Rządowych ds. Metod Analiz Win, które odbyło się w dniu 10 listopada 2004r w Brukseli. W projekcie zaproponowano nowelizację części 3 aneksu, polegającej na wprowadzeniu dodatkowej referencyjnej metody oznaczania zawartości alkoholu etylowego przy użyciu elektronicznego gęstościomierza. Głosowanie:
Projekt został przyjęty jednogłośnie (wszystkie delegacje obecne). Wymiana poglądów i głosowanie w sprawie ofert złożonych przez oferentów biorących udział w przetargu na alkohol winny z przeznaczeniem na nowe cele przemysłowe, nr 53/2004 WE. (Dok. Nr AGRI/D420/2005). Komisja przedstawiła listę ofert zgłoszonych do przetargu nr 53/2004 WE, na alkohol winny z przeznaczeniem na nowe cele przemysłowe, otwartej rozporządzeniem (WE) nr 2119/2009.
Lista zawiera oferty uznane przez Komisję jako możliwe do zaakceptowania. Złożone zostały przez 3 przedsiębiorstwa. oferent
oferta euro/hl
ilości, na które zgłoszono zapotrzebowanie
przeznaczenie

1
8,89
20 000 hl
produkcja drożdży piekarskich

2
8,89
77 380 hl
produkcja drożdży piekarskich

3
8,89
22 620 hl
produkcja drożdży piekarskich
Komisja wyjaśniła, że cena jest zależna od ceny melasy, z której także otrzymuje się drożdże piekarskie. Głosowanie:
Projekt został przyjęty jednogłośnie (wszystkie delegacje obecne). Wymiana poglądów i możliwe głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/19999 ustanawiającego wspólny rynek wina, w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (dotyczy art. 92 i 94 odnoszących się do sprzedaży alkoholu winnego w celu wykorzystania go we wspólnotowym sektorze paliw pod postacią bioetanolu.) (Dok. Nr AGRI/64420/2004). Zmiany dotyczącą szczegółów postępowania Komisji w przypadku usuwania z rynku alkoholu winnego, czy też wymagań, jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa ubiegające się o akredytację przez Komisję, co umożliwia im przystąpienie do procedury przetargowej, przewidzianej w przypadku usuwania z rynku nadwyżek alkoholu winnego. Wymiana informacji na temat sytuacji na rynku wina. Przedstawiciel Komisji rozdał delegacjom dokument zawierający następujące informacje: A.Wielkość zbiorów w 2004r.
Komisja podsumowała, że, zgodnie z szacunkami unijnych krajów producenckich wina całkowita produkcja wina w UE wyniesie 194,1 miliona hl (+14,4% w porównaniu z rokiem poprzednim). B. Wielkość produkcji win w poszczególnych krajach w latach 1980-2005. C. Eksport win.
Komisja podsumowała, że wielkość eksportu win we Francji zarówno wewnątrz- jak i pozawspólnotowego maleje. D. Zapasy win stołowych.
Według przedstawionej przez Komisję tabeli wynika, że kraj, w którym wielkość zapasów win na początku roku winiarskiego 2004/2005 ( a także w poprzednich latach) jest największa to Włochy (ponad 25 000 000 hl), drugie miejsce Hiszpania (ok. 13 000 000 hl), trzecie Francja (ok. 12 000 000 hl). E. Kształtowanie się cen.
Komisja poinformowała także, że wielkość umów zawartych na destylację alkoholu przeznaczonego do spożycia wynosi 13 047 676 hl, tymczasem w budżecie Komisji na 2005r przewidziano możliwość sfinansowania umów na 11 000 000 hl. Uwaga :
Kolejne posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Win odbędzie się 8 lutego 2004 w godz. od 9.30 do 13.00.