Informacja dotycząca 262 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego w dniu 19 czerwca 2007 r.

środa, 4 lipca 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 262 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego
w dniu 19 czerwca 2007 r.

1. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji WE, zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na rok 2007 na przywóz owiec, kóz, baraniny i mięsa koziego.
Komisja Europejska poinformowała, że projekt rozporządzenia jest wynikiem zawartego porozumienia między Islandią a UE. W rezultacie kwota kontyngentu taryfowego na import baraniny z Islandii została zwiększona o 500 ton. Jednakże, porozumienie przewiduje, że na rok 2007 wzrost będzie wynosił 375 ton. Załącznik do rozporządzenia zawiera szczegółowe ilości jakie można importować z poszczególnych krajów.
2. Wymiana poglądów i możliwa prośba o opinię w sprawie projektu skodyfikowanego rozporządzenia Komisji WE nr 3447/90 z dnia 28 listopada 1990 r., w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego.
Z uwagi na brak dokumentu roboczego Komisja Europejska wycofała ten punkt z porządku obrad.

---------------------------------------------------

Sporządziła:
   
Justyna Stocka
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rynków Rolnych
tel.: (22) 623 10 44
e-mail:
justyna.stocka@minrol.gov.pl