Informacja dotycząca 259 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego w dniu 17 maja 2006 r.

środa, 24 maja 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 259 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego
w dniu 17 maja 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta.
    
1. Wymiana poglądów w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2005 otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na rok 2006 na przywóz owiec, kóz, baraniny i mięsa koziego.
   
Kontyngenty taryfowe na przywóz owiec, kóz, mięsa owczego i koziego na rok 2006 są regulowane rozporządzeniem nr 2185/2005. Zmiany w rozporządzeniu wynikają z wprowadzenia w życie Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią, dotyczącego zmian koncesji dziesięciu nowych krajów członkowskich w trakcie ich przystąpienia do UE. Na skutek tych zmian w kwocie dla Australii w pozycji CN 0204 dodano 136 t. Ponadto, w wyniku porozumienia między Wspólnotą Europejską a USA, w ramach art. XXIV.6 i art. XXVIII porozumień GATT 1994, dodano roczny kontyngent erga omnes na import owiec (innych niż czystorasowe) z USA w wysokości 91 ton w wadze żywej. Rozporządzenie wejdzie w życie retroaktywnie z dniem 1 stycznia 2006 r. Z uwagi na trwające konsultacje wewnętrzne projekt rozporządzenia nie został poddany głosowaniu.