Informacja dotycząca 258 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego w dniu 7 kwietnia 2006 r.

piątek, 21 kwietnia 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 258 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego
w dniu 7 kwietnia 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię.
       
1. Wymiana poglądów w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2005 otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na rok 2006 na przywóz owiec, kóz, baraniny i mięsa koziego.
    
Kontyngenty taryfowe na przywóz owiec, kóz, mięsa owczego i koziego na rok 2006 są regulowane rozporządzeniem nr 2185/2005. Zmiany w rozporządzeniu wynikają z wprowadzenia w życie Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach dziesięciu nowych krajów członkowskich w trakcie ich przystąpienia do UE, wskutek czego w kwocie dla Australii w pozycji CN 0204 dodano 136 t. Ponadto, w wyniku porozumienia między Wspólnotą Europejską a USA, w ramach art. XXIV.6 i art. XXVIII porozumień GATT 1994, dodano roczny kontyngent erga omnes na import owiec (innych niż czystorasowe) z USA w wysokości 91 ton w wadze żywej. Rozporządzenie wchodzi w życie retroaktywnie z dniem 1 stycznia 2006 r.
    
2. Sprawy różne.
  
Komisja poprosiła kraje członkowskie o weryfikację załącznika do skodyfikowanej wersji rozporządzenia KE (EWG) nr 3447/90, zawierającego adresy agencji interwencyjnych.
Ponadto, Komisja poinformowała, że w dniu 15 maja 2006 r. odbędzie się Grupa Prognostyczna ds. Baraniny i Koziny, której rezultaty będą przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komitetu Zarządzającego.