Zespoły regionalne

czwartek, 27 kwietnia 2017 r.

Z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela, podsekretarzy stanu Ryszarda Zarudzkiego i Rafała Romanowskiego oraz zaproszonych gości – wojewodów lub ich przedstawicieli, a także reprezentantów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, organizacji i związków branżowych odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji prac Zespołów ds. programowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach.

Fot. Spotkanie dotyczące koncepcji prac Zespołów ds. programowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach

Fot. Spotkanie dotyczące koncepcji prac Zespołów ds. programowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach

Zespoły będą diagnozowały miejscowe potencjały oraz identyfikowały potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w poszczególnych województwach. Dodatkowo zostaną określone pożądane kierunki rozwoju do 2030 r. oraz priorytetowe projekty, których źródłem finansowania będą środki krajowe (w tym m.in. budżet państwa, jednostek samorządu terytorialnego i środki prywatne) oraz wspólnotowe (w tym m.in. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności).

Podjęta przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywa jest pierwszym tego typu rozwiązaniem systemowym na rzecz analizy i wyznaczania potrzeb oraz długookresowych kierunków działań rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w każdym z województw, zapewniającym jednolite podejście. Nowością w zaproponowanym rozwiązaniu jest przekazanie regionalnym ośrodkom całości prac analitycznych i koncepcyjnych w zakresie kierunków rozwoju i priorytetowych projektów niezbędnych do realizacji w perspektywie 2030 r.

Opracowanie wojewódzkich programów rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa wpisuje się również w realizację nowej strategii rozwoju kraju - Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), która zakłada włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów Polski i silniejsze dostosowanie interwencji publicznej do specyfiki regionów.