Wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

czwartek, 18 lutego 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141) od dnia 18 lutego do dnia 18 marca 2016 r. producenci mleka i producenci świń mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z tytułu spadku cen i niekorzystnej sytuacji rynkowej.

Wnioski należy złożyć do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta ubiegającego się o wsparcie, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego. 

Wsparcie finansowe będzie udzielane producentowi świń, jeżeli:

1) według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt:

a) w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń,

b) w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni;

2) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.

W przypadku sektora mleka wsparcie będzie udzielane producentowi mleka, jeżeli:

1) w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg;

2) w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia finansowego oraz wzory wniosków i załączników do wniosków dostępne są na stronie Agencji Rynku Rolnego:

www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/4725-nadzwyczajne-wsparcie-w-sektorze-mleka-i-wieprzowiny-16022016