V posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej

poniedziałek, 29 lutego 2016 r.

29 lutego 2016 r. w Mińsku odbyło się V posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, któremu współprzewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech wraz z wiceministrem rolnictwa i wyżywienia, dyrektorem departamentu nadzoru weterynaryjnego i żywnościowego Aleksandrem Subbotinem. W spotkaniu wziął też udział główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski.

Fot. Wiceminister Ewa Lech podczas podpisania dokumentów

Fot. Wiceminister Ewa Lech podczas podpisania dokumentów

Wiceministrowie potwierdzili zainteresowanie rozwojem bardziej intensywnej dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym w zakresie zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi. Delegacja polska ponowiła postulaty dotyczące zniesienia ograniczeń stosowanych przez stronę białoruską w imporcie niektórych zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego z Polski. Strona białoruska poinformowała o gotowości zniesienia ograniczeń w imporcie z Polski przeżuwaczy, ich materiału genetycznego oraz wołowiny, z chwilą zmiany statusu Polski (zgodnie z Kodeksem OIE) z „kraju o kontrolowanym ryzyku występowania BSE” na „kraj o znikomym ryzyku występowania BSE”. Ponadto, zdaniem strony białoruskiej, niezbędne jest zawarcie porozumienia między UE a Eurazjatycką Unią Gospodarczą o regionalizacji w związku z występowaniem niebezpiecznych chorób zwierząt. Główny lekarz weterynarii przedstawił informacje o działaniach podejmowanych w Polsce w związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.  Strony omówiły też kwestię świadectwa dla eksportowanych na Białoruś pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz dodatków paszowych.

Omówiono również kwestię zainteresowania Białorusi udziałem w programie polskiego programu zwalczania wścieklizny zwierząt wolno żyjących w strefie buforowej wzdłuż granicy z Polską. Strony uzgodniły organizację spotkania roboczego w tej sprawie.

Wiceministrowie rolnictwa Polski i Białorusi z zadowoleniem odnotowali ożywienie w kontaktach między inspekcjami fitosanitarnymi obu krajów. Strona polska potwierdziła gotowość zorganizowania wizyty w Polsce Głównego Państwowego Inspektora Nasiennictwa, Kwarantanny i Ochrony Roślin w czerwcu 2016 r. Dodatkowo, strona białoruska wyraziła zainteresowanie polskimi doświadczeniami w zakresie badania odmian roślin rolniczych.

Strona białoruska poinformowała także o planach utworzenia laboratoriów weterynaryjnych na Białorusi i wyraziła zainteresowanie skorzystaniem z wiedzy i doświadczenia polskich ekspertów w tym zakresie. W tym kontekście główny lekarz weterynarii zasugerował nawiązanie współpracy z Instytutem Weterynaryjnym PIB w Puławach. Strony stwierdziły, że współpraca ta mogłaby być finansowana ze środków UE (np. w ramach projektu twinningowego). Ponadto, strona polska przekazała stronie białoruskiej szeroką ofertę współpracy eksperckiej.

Polska wiceminister rolnictwa podkreśliła zainteresowanie rynkiem białoruskim wśród polskich przedsiębiorców branży rolnej. Poinformowała też uczestników posiedzenia o planowanym przez Agencję Rynku Rolnego udziale w targach PRODEXPO 2016 w Mińsku, w ramach których przewidziano organizację misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw branży spożywczej oraz stoiska narodowego Polski. Jednocześnie wiceminister Ewa Lech zachęciła białoruskich partnerów do udziału w organizowanych w Polsce wydarzeniach targowo-wystawienniczych, np. w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu.