Ustalenia w sprawie kredytów i pożyczek, których zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomości rolnej

czwartek, 23 czerwca 2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się w dniach 8, 14 i 21 czerwca br. spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Fot. Nieruchomość rolna

Fot. Nieruchomość rolna

Podczas spotkań omówiono problemy powstałe w związku ze wstrzymaniem przez niektóre banki udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałyby być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych. Efektem przeprowadzonych rozmów jest wypracowanie rozwiązań, które nie naruszając podstawowych celów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, ułatwią udzielanie rolnikom i właścicielom nieruchomości rolnych o niewielkim obszarze, kredytów i pożyczek, których zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości rolnej.

Najważniejsze propozycje dotyczą:

1) umożliwienia nabycia nieruchomości rolnych w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym przez inne podmioty niż rolnik indywidualny,

2) wyłączenie spod stosowania art. 68 ust.2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece wszystkich nieruchomości rolnych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym głównie nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

3) wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą suma hipoteki na nieruchomości rolnej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie będzie mogła przewyższać kwoty kredytu lub pożyczki wraz z ich kosztami (odsetki, opłaty, prowizje itp.), a nie tak jak jest w obecnym stanie prawnym wartości rynkowej nieruchomości,

4) umożliwienia stosowania projektowanych korzystniejszych rozwiązań, w stosunku do postępowań wszczętych od dnia 30 kwietnia 2016 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, a także czynności prawnych dokonanych przed wejściem w życie projektowanej ustawy.

Propozycje tych rozwiązań zostaną przekazane do wykorzystania w trakcie prac parlamentarnych nad zmianą przepisów obowiązujących w tym zakresie. Przewidywany termin rozpoczęcia prac w Sejmie RP nad tymi propozycjami to pierwszy tydzień lipca 2016 r.