Ustalenia po spotkaniu Rady AGRIFISH w Tallinie

wtorek, 5 września 2017 r.

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki w dniach 3-5 września 2017 r. uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej w Tallinnie, zorganizowanym w ramach estońskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

Fot. Ministrowie ds. rolnictwa krajów UE (Foto Arno Mikkor EU2017EE Ministerstwo ds. Obszarów Wiejskich Republiki Estonii)

Fot. Ministrowie ds. rolnictwa krajów UE (Foto Arno Mikkor EU2017EE Ministerstwo ds. Obszarów Wiejskich Republiki Estonii)

Głównym tematem dyskusji było wyposażenie rolników w skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem w rolnictwie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

Polski wiceminister rolnictwa zabierając głos w dyskusji podkreślił, że w przepisach UE należy precyzyjnie zdefiniować „sytuację kryzysową”, także w aspekcie kryzysu występującego regionalnie. Lepsze zdefiniowanie sytuacji kryzysowej powinno umożliwiać szybkie i efektywne uruchamianie instrumentów łagodzących. Możliwość uruchamiania instrumentów łagodzących powinna wynikać wprost z przepisów prawa, a nie z uznaniowych decyzji unijnej administracji.

Obecny instrument rezerwy kryzysowej Polska ocenia krytycznie. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że mechanizm ten nie działa, nie był nigdy wykorzystany i nie ma uzasadnienia dla jego kontynuacji w obecnej formie. Zdaniem Polski fundusz kryzysowy powinien być utworzony na poziomie unijnym z możliwością kumulacji środków. Konstrukcja przyszłej rezerwy kryzysowej wymaga dalszych prac.

Polska zgadza się z tezą Prezydencji, że płatności bezpośrednie są elementem zarządzania ryzykiem i stabilizacji dochodów. Biorąc pod uwagę obecne cele płatności, związane z zarządzaniem ryzykiem oraz wsparciem dochodów rolników, ich zróżnicowanie, wynikające z historycznych poziomów wsparcia produkcji, nie ma uzasadnienia. Dlatego Polska opowiada się za dalszym, pełnym wyrównaniem płatności bezpośrednich.

Przewodniczący Rady − estoński minister Tarmo Tamm, podsumowując dyskusję stwierdził, że ministrowie rolnictwa UE są zgodni w ocenie efektów kolejnych reform WPR, dzięki czemu rolnicy w większym stopni odpowiadają na sygnały płynące z rynku. Jednocześnie jednak stwierdzili, że kwestie zarządzania kryzysami nie są odpowiednio uwzględnione w WPR. Konieczne jest zatem wzmocnienie odporności rolników na sytuacje kryzysowe. Dyskusja pokazała, że rezerwa kryzysowa powinna być stosowana szybciej i bardziej automatycznie. Przewodniczący odnotował zbieżność opinii ministrów w ocenie znaczenia dopłat bezpośrednich dla stabilizacji dochodów rolników, a jednocześnie rozbieżne opinie w kwestii dalszej harmonizacji płatności. Możliwości zastosowania instrumentów zarządzania ryzykiem w drugim filarze powinno być uproszczone i brać pod uwagę specyfikę poszczególnych krajów.

Sprawą dodatkową wprowadzoną do agendy spotkania ministrów była informacja Komisji Europejskiej na temat wykrytych zawartości fipronilu − środka chemicznego zakazanego do stosowania w produkcji żywności − w produkcji jaj i drobiu.  Sprawa ta dotknęła, w różny sposób, 26 państw członkowskich UE oraz 17 państw spoza UE poprzez eksport produktów skażonych fipronilem.

Komisarz zapowiedział przeprowadzenie audytu w 4 najbardziej dotkniętych państwach członkowskich (Belgii, Holandii, Francji i Niemczech). Ponadto 26 września br. odbędzie się spotkanie Wysokiego Szczebla komisarza ds. Zdrowia z przedstawicielami państw członkowskich i dotyczyć będzie dalszych informacji na temat stosowania tej substancji w gospodarstwach produkujących drób. Również najbliższa Rada ministrów rolnictwa UE w Luksemburgu zajmie się sprawą skażenia jaj fipronilem. Przedmiotem dyskusji będzie poprawa współpracy oraz komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi.