Trzecie posiedzenie Zespołu ds. opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”

czwartek, 25 lutego 2016 r.

Trzecie spotkanie Zespołu eksperckiego ds. opracowania dokumentu programowego „Pakt dla obszarów wiejskich” odbyło się 25 lutego br. Na posiedzeniu omówiono obecny stan prac w zakresie przygotowań Paktu, a także wybrane propozycje przedsięwzięć do realizacji w perspektywie krótkookresowej.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania Pakt dla wsi

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania Pakt dla wsi

Dotychczas, w ramach szerokich konsultacji z udziałem samorządów województw, pozostałych resortów, instytutów naukowych, Izb Rolniczych oraz ekspertów z różnych dziedzin, zaproponowano ponad 360 propozycji różnorodnych przedsięwzięć do wykorzystania w ramach Paktu.

Wstępna analiza nadesłanych propozycji wykazuje, iż w zakresie zagadnień społecznych ważną kwestią poruszaną w licznych propozycjach jest rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także edukacja na obszarach wiejskich. Natomiast w zakresie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich, największa liczba proponowanych przedsięwzięć dotyczy szeroko pojętej ochrony środowiska, modernizacji energetyki, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki wodą na terenach wiejskich.

Nadesłane propozycje przedsięwzięć stanowią punkt wyjścia do dalszych prac jakie będą prowadzone zarówno w ramach Zespołu eksperckiego, jak i w samym MRiRW. W kolejnym kroku zostanie dokonana weryfikacja zgłoszonych przedsięwzięć, m.in. poprzez ocenę ich wykonalności w perspektywie krótko- bądź średniookresowej, ocenę skali, efektów i potrzebnych nakładów do uruchomienia danego przedsięwzięcia.

Efektem tej analizy, zapoczątkowanej na spotkaniu Zespołu 25 lutego br., będzie przygotowanie ostatecznej listy zadań do realizacji w ramach Paktu, w pierwszej kolejności krótkookresowych, a następnie tych do realizacji - w dłuższej perspektywie czasowej.

Kolejne spotkanie Zespołu planowane jest na 7 kwietnia br.. Członkom Zespołu zostaną wówczas zaprezentowane przedsięwzięcia wybrane do dalszych prac w ramach poszczególnych obszarów tematycznych Paktu.