Strategia promocji żywności MRiRW

środa, 29 listopada 2017 r.

Pod takim tytułem odbyła się dziś konferencja prasowa sekretarza stanu Jacka Boguckiego.

Fot. Sekretarz stanu J. Bogucki podczas konferencji prasowej

Fot. Sekretarz stanu J. Bogucki podczas konferencji prasowej

- Po blisko dwóch latach pracy przyjęliśmy „Strategię promocji żywności MRiRW” – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.

W opracowaniu dokumentu uczestniczyli wszyscy zainteresowani: szeroko rozumiana administracja państwowa, producenci, przetwórcy, eksporterzy.

- Jest to dokument, który będzie żył. Będzie aktualizowany i zmieniany w zależności od zmieniającej się sytuacji – podkreślił wiceminister.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki zwrócił uwagę, że przyjęte rozwiązania oparte zostały na bazie dokumentów programowych: Programu działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Działania promocyjne prowadzone były i są cały czas, ale analiza ich skuteczności wykazała, że brak im spójności.

- Stwierdziliśmy, że w wielu przypadkach brak było koordynacji działań – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Wiceminister zwrócił uwagę, że celem strategii jest zwiększenie konkurencyjności polskiej żywności na światowych rynkach poprzez wzrost jej rozpoznawalności i pozytywny wizerunek. Aby to osiągnąć niezbędne jest współdziałanie i koordynacja działań promocyjnych. Pomoże to w lepszym wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków unijnych i krajowych. Takie podejście da z pewnością efekt synergii.

W ramach strategii nastąpi wsparcie na 14 kluczowych rynkach. Nie oznacza to, że inne będą pomijane. Ukierunkowanie promocji skupiać się będzie na perspektywicznych rynkach Azji, Afryki i Ameryki.

Realizacja strategii wymaga podjęcia spójnych działań informacyjnych i promocyjnych służących umocnieniu pozycji polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą oraz budowy silnej marki polskich produktów żywnościowych.

Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie polską żywnością oraz mając na względzie zwiększenie rozpoznawalności marki polskiej żywności, istotnym elementem strategii jest spójna i nowoczesna komunikacja marki polskiej żywności. W tym celu strategia określa jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje się stosowanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych dotyczących produktów żywnościowych, spójnego znaku słowno-graficznego Polska smakuje, który jednoznacznie będzie się kojarzył z polskim sektorem rolno-spożywczym. Stosowanie tego znaku odbywać się będzie na zasadach określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednostką koordynującą, sprawującą nadzór nad realizacją strategii jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

- Jednak założenia strategii nie będą możliwe do osiągnięcia bez zaangażowania i współdziałania przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym, organizacji branżowych skupiających przedsiębiorców poszczególnych branż, a także placówek zagranicznych ds. gospodarczych, wspierających polskich przedsiębiorców w eksporcie produktów rolno-spożywczych – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Spójna polityka promocji produktów żywnościowych zapewni lepszą koordynację i synergię działań promocyjnych w sektorze rolno-spożywczym, koncentrację wsparcia promocji produktów spożywczych na kluczowych rynkach docelowych, a także maksymalizację efektywności działań. 

Odnośnik otwierany w nowym oknie Prezentacja - STRATEGIA PROMOCJI ŻYWNOŚCI (.pdf 2,83 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Strategia promocji żywności 29.11.2017 (.pdf 624,31 kB)