Spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

poniedziałek, 22 lutego 2016 r.

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela 22 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie ekspertów z różnych dziedzin, zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, rolnictwa i obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz stanu Zbigniew Babalski oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierz Kujda.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z ekspertami z zakresu OZE

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z ekspertami z zakresu OZE

W trakcie spotkania omówione zostały kwestie związane z wykorzystaniem poszczególnych źródeł energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej, ciepła, a także paliw odnawialnych. Główne obszary dyskusji dotyczyły biomasy, biogazu rolniczego, biopaliw ciekłych, małych elektrowni wodnych, mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących słońce, wiatr, pompy ciepła, biopłyny. Omówiono również formy organizacyjno-prawne umożliwiające wytwarzanie energii oraz jej wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny (wytwarzanie energii na potrzeby własne, bezpośrednia sprzedaż energii od wytwórcy do odbiorcy, lokalne bilansowanie energii w ramach np. klastrów lub spółdzielni energetycznych).

W trakcie dyskusji podkreślono, że odnawialne źródła energii powinny przyczynić się do rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich jak np.:

  • poprawa stabilności i jakości dostarczanej energii oraz ograniczenie kosztów związanych z jej przesyłem i dystrybucją poprzez rozwój różnych źródeł w ramach energetyki rozproszonej, w szczególności biogazowni rolniczych,
  • zapobieganie powodziom oraz zwiększanie retencji wody w glebie poprzez rozwój małej energetyki wodnej,
  • ograniczenie tzw. niskiej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji poprzez wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, w tym biomasy,
  • stabilizacja rynków rolnych oraz dochodów rolniczych poprzez utrzymanie produkcji biopaliw tzw. pierwszej generacji (ze zbóż i rzepaku), a tym samym krajowej produkcji pasz białkowych na bazie wywaru gorzelnianego i śruty rzepakowej,
  • rozwój krajowych technologii umożliwiających zagospodarowanie lokalnie dostępnych zasobów biomasy, słońca, wiatru, wód podziemnych, w celu obniżenia kosztów pozyskania energii,
  • wsparcie produkcji zwierzęcej poprzez umożliwienie zagospodarowania na cele energetyczne odchodów zwierzęcych,
  • ograniczenie kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej poprzez odpowiednie zarządzanie energią oraz jej lokalne bilansowanie.

Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że trwają prace nad opracowaniem dokumentu programowego „Pakt dla obszarów wiejskich”, którego jednym z głównych celów jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez m.in. rozwój technologii i wykorzystania zasobów energii ze źródeł odnawialnych. Ustalono, że wszystkie zgłaszane postulaty w formie konkretnych zadań zostaną zebrane przez resort rolnictwa oraz poddane szczegółowej analizie w ramach dalszych prac nad Paktem dla obszarów wiejskich.