Rozmowy z Ambasadorem Królestwa Danii

piątek, 4 marca 2016 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, przyjął w dniu dzisiejszym Ambasadora Królestwa Danii w Polsce, pana Steena Hommela. Celem spotkania było omówienie kwestii w zakresie współpracy polsko-duńskiej w obszarze rolnictwa, jak również najważniejszych tematów z agendy prac Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z Ambasadorem Danii

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z Ambasadorem Danii

Przyjmując gratulacje z okazji objęcia urzędu minister Krzysztof Jurgiel podziękował za dotychczasową dobrą współpracę z Danią i zadeklarował wolę jej kontynuacji.

Minister Jurgiel zwrócił się z prośbą o poparcie przez Danię postulatów w zakresie potrzeby wdrożenia działań stabilizujących na rynku mleka i wieprzowiny, które Polska przekazała do Komisji Europejskiej w ramach prac prowadzonych na forum Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Jednocześnie, wskazując na skalę kryzysu na rynkach rolnych i potrzebę zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku europejskim, minister Jurgiel zwrócił się z prośbą o poparcie w przyszłości przez Danię polskiego postulatu wznowienia dyskusji na temat wyrównania płatności bezpośrednich. Minister przekazał również prośbę o poparcie dla polskich wniosków zgłaszanych w ramach prac Unii Europejskiej dotyczących uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, szczególnie w zakresie systemu płatności bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW.

Ambasador zobowiązał się do przekazania polskich postulatów do Ministerstwa Środowiska i Żywności Danii, informując jednocześnie o trudnej sytuacji sektora produkcji w Danii, wynikającej z utraty wschodniego rynku zbytu i objawiającej się nadpodażą towarów i spadkiem cen. Zadeklarował duńskie poparcie dla wszelkich działań zmierzających do upraszczania i transparencji, akcentując jednocześnie ogólne przekonanie Danii o potrzebie rozwoju wolnego rynku przy jak najmniejszej ilości form wsparcia.

Mimo zasadniczych różnic w podejściu do roli i kształtu Wspólnej Polityki Rolnej oraz znaczenia instrumentów wsparcia, rozmówcy wskazali na obszary, w których możliwa jest dobra współpraca Polski i Danii jako krajów o dużym znaczeniu sektora rolnego. Ambasador podkreślał potencjał współpracy polsko-duńskiej w obszarze biogazu, biomasy i energii odnawialnej, deklarując chęć podzielenia się z Polską doświadczeniami w tym zakresie. Minister Jurgiel podziękował za tę gotowość, informując, iż doświadczenia duńskie będą mogły zostać wykorzystane w ramach prac nowo powołanego Zespołu eksperckiego ds. opracowania dokumentu programowego: „Pakt dla obszarów wiejskich”, który funkcjonuje realizując cel Rządu RP dotyczący poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.