Rozmowy polsko-białoruskie

wtorek, 27 września 2016 r.

Podsekretarz stanu Ewy Lech przyjęła dziś wiceministra rolnictwa i wyżywienia Republiki Białorusi Igora Bryłę.

Fot. Rozmowy podsekretarz stanu Ewy Lech z zastępcą ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Igorem Bryło

Fot. Rozmowy podsekretarz stanu Ewy Lech z zastępcą ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Igorem Bryło

W spotkaniu uczestniczyli także zastępcy szefów służb weterynaryjnych Polski i Białorusi: Krzysztof Jażdżewski oraz Ivan Smilgin.

Wiceminister Bryło wyraził uznanie dla polskich dokonań w zakresie rozwoju sektora rolno-spożywczego. Wysoko ocenił także organizację i szeroką ofertę międzynarodowych targów Polagra Food 2016 r., w otwarciu których wzięła udział delegacja białoruska.

Podsekretarz stanu Ewa Lech zapewniła swojego gościa o zainteresowaniu strony polskiej pogłębianiem współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa. Zwróciła uwagę na potrzebę ścisłego współdziałania, celem rozwiązania wspólnych problemów, jak np. rozprzestrzenianie się w naszym regionie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wiceminister Lech ponowiła zaproszenie dla strony białoruskiej na spotkanie organizowane w sprawie ASF w Warszawie w październiku br.

Delegacja białoruska przekazała informacje o działaniach podejmowanych w zakresie zwalczania ASF i wyraziła przekonanie, że niezbędne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie. Wiceminister I. Bryło potwierdził też zainteresowanie strony białoruskiej ścisłą współpracą z Polską w zakresie zwalczania wścieklizny u zwierząt wolnożyjących.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski ponowił postulaty dopuszczenia do białoruskiego rynku dla polskiej wołowiny i produktów wieprzowych poddanych obróbce termicznej. Zwrócił też uwagę na kwestię nieuznawania przez Białoruś regionalizacji terytorium Polski w związku z występowaniem ASF i niejasności związane z warunkami wwozu pasz do Białorusi. Jednocześnie zaproponował przeprowadzenie w najbliższym terminie spotkania służb weterynaryjnych Polski i Białorusi, celem omówienia tych  spraw. Strona białoruska potwierdziła gotowość odbycia spotkania.

Rozmówcy wyrazili ponadto gotowość kontynuacji konstruktywnego dialogu podczas planowanego w październiku br. kolejnego posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, a także podczas targów Prodexpo 2016 w Mińsku, w których planowany jest udział polskiej delegacji na czele z przedstawicielem Kierownictwa MRiRW.