Rozmowy o sytuacji w rolnictwie

środa, 23 marca 2016 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wraz z pozostałymi członkami ścisłego Kierownictwa resortu, spotkał się dziś z wojewodami, wicewojewodami oraz ich przedstawicielami, którzy zajmują się tematyką rolnictwa.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z wojewodami i wicewojewodami

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z wojewodami i wicewojewodami

Minister Jurgiel podkreślił, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest jednym z priorytetów Rządu Premier Beaty Szydło, a w dokumentach programowych przygotowywanych przez poszczególne resorty uwzględniane są problemy społeczności wiejskiej. Dlatego też wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed polskim rolnictwem, a także dostrzegając rolę, jaką w tych ważnych procesach odgrywają wojewodowie reprezentujący Rząd w poszczególnych województwach istnieje potrzeba wymiany informacji na każdym szczeblu administracji.

Minister Krzysztof Jurgiel przedstawił uczestnikom spotkania informacje na temat programu rządu w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym Program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Przekazane zostały także informacje na temat prac Zespołu ds. funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, scalania gruntów i melioracji wodnych oraz nowych zasad finansowania scaleń w ramach PROW 2014-2020. Spotkanie było także doskonałą okazją do omówienia zmian w wytycznych dla komisji szacujących straty w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, sposób wykorzystania i rozdysponowania środków budżetowych pochodzących z rezerwy celowej na zadania realizowane w 2016 roku przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także zapewnienia sprawnego działania PIORIN (w ramach administracji zespolonej) w obszarze nadzoru nad produkcją i eksportem ziemniaków. Uczestnicy spotkania poruszyli także ważną kwestię związaną z   ruszającym od 1 kwietnia Programem Rodzina 500 +, także na obszarach wiejskich.

Minister wyraził przekonanie, że program wyborczy, na który czekała polska wieś, zamieniony dziś na konkretne zadania resortowe, konsekwentnie realizowany doprowadzi do wyrównania poziomu życia Polek i Polaków a także zbliżenia sytuacji społeczno-gospodarczej polskiego rolnictwa do rolnictwa krajów wysokorozwiniętych.