Przyszłość WPR

piątek, 5 lutego 2016 r.

5 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie „Zespołu wspierającego prace w zakresie przeglądu wspólnej polityki rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020”. W spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Dyskusja była poświęcona kwestiom rynkowym.

Fot. Spotkanie nt. Wspólnej Polityki Rolnej

Fot. Spotkanie nt. Wspólnej Polityki Rolnej

W bieżącym roku przewidziany jest przegląd wybranych elementów obecnej WPR oraz przegląd obowiązujących wieloletnich ram finansowych UE (na okres 2014-2020), co oznacza także początek dyskusji nad przyszłością budżetu UE i przyszłością poszczególnych polityk UE, w tym WPR po 2020 r.

Do zadań Zespołu, w skład którego oprócz przedstawicieli administracji rządowej wchodzą również przedstawiciele środowisk naukowych, należy przedstawianie opinii, ocen i propozycji, dotyczących, w szczególności: skuteczności i efektywności obecnych rozwiązań wspólnej polityki rolnej(WPR)w Polsce oraz w Unii Europejskiej, założeń i priorytetów Polski do dyskusji na temat przeglądu WPR oraz Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 oraz kształtu WPR po roku 2020.

W trakcie posiedzenia dyskutowano nad możliwościami stabilizacji rynków rolnych w ramach obecnych rozwiązań WPR, biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację na wielu rynkach, w tym w szczególności na rynku mleka i wieprzowiny. Analizowano uwarunkowania związane m.in. z rosnącym otwarciem rynków UE na import z krajów trzecich, rosnącą zmiennością cen na światowych rynkach, a także problem słabnącej pozycji rolnictwa w łańcuchu dostaw. Kolejne spotkania poświęcone będą kwestiom finansowania WPR oraz regulacjom w zakresie PROW oraz systemu płatności bezpośrednich.