Propozycja powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

środa, 17 lutego 2016 r.

W ministerstwie trwają prace zmierzające do powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Z mocy obowiązującego w Polsce prawa wszystkie organizacje działające w rolnictwie mają zagwarantowane prawo do współdziałania z organami administracji państwowej.

Wypełnieniem tego prawa byłoby stworzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która stanowiłaby płaszczyznę do dialogu w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także rozwoju obszarów wiejskich.

Jest to tym bardziej zasadne, że w składzie Rady Dialogu Społecznego nie ma organizacji rolniczych, co powoduje, że tematyka branży rolniczej nie jest właściwie reprezentowana przez to ciało.

Celem powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest:

  • stworzenie płaszczyzny do prowadzenia dialogu społecznego uwzględniającego specyfikę funkcjonowania partnerów społecznych i gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań, dialogu prowadzonego dla godzenia interesów rolniczych i środowisk wiejskich oraz dobra publicznego,
  • zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w celu zachowania pokoju społecznego,
  • stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Proponuje się aby Rada była powołana na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej skład wchodziliby przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, posiadających osobowość prawną, które dobrowolnie zadeklarują uczestnictwo w Radzie (poprzez nadesłanie wypełnionej deklaracji), zwanych organizacjami członkowskimi. Każda z organizacji będzie delegowała do prac w Radzie po jednym przedstawicielu - bez możliwości zastępstwa czasowego, szczególnie w przypadku głosowań. Powyższe wykluczałoby możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady wielu osób z danej organizacji, np. na podstawie upoważnień, tym samym zachowana byłaby efektywność i ciągłość działań danej organizacji.

Każda z organizacji, po uzgodnieniu z Ministrem lub Przewodniczącym, mogłaby zapraszać do udziału w pracach Rady przedstawicieli oraz ekspertów niebędących w składzie Rady, bez prawa do głosowania.

Do zadań Rady należeć będą w szczególności:

  1. prowadzenie dialogu społecznego w celu rozwiązywania problemów dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich;
  2. opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych, dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym projektów aktów prawnych, oraz zgłaszanie Ministrowi inicjatyw w tym zakresie;
  3. przygotowywanie oraz przekazywanie Ministrowi stanowisk oraz aktualnych informacji dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich;
  4. wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi, stanowiących łańcuch żywnościowy;
  5. upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich.

Rada pracowałaby na posiedzeniach plenarnych. Jej pierwsze posiedzenie zwoływane byłoby przez Ministra, kolejne przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra, Prezydium. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane przynajmniej raz na kwartał.

Rada opracowywałaby stanowiska, wnioski oraz podejmowała uchwały i przekazywała je Ministrowi. Stanowiska, wnioski oraz uchwały podejmowane byłyby zwykłą większością głosów.

Z posiedzeń plenarnych, prezydium i zespołów sporządzane byłyby protokoły. Szczegółowy sposób funkcjonowania Rady zostałby określony w Regulaminie, który dla swej ważności wymagałby akceptacji Ministra. Koszty dojazdów na posiedzenia Rady i zespołów ponosiłyby organizacje wchodzące w skład Rady.