Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

czwartek, 28 września 2017 r.

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie obradowała dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarze stanu: Rafał Romanowski i Ryszard Zarudzki.

Fot. Otwarcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego

Fot. Otwarcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego

Omawiano kolejne etapy prac nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.

- Określając cele w każdym z obszarów, wskazujemy konkretne projekty służące realizacji celów strategicznych. Obecnie na listę wpisanych jest 173 projektów strategicznych oraz 12 projektów flagowych. Lista ma charakter otwarty i może być modyfikowana. Nowe inicjatywy projektowe spełniające przesłanki do uznania za projekt strategiczny bądź flagowy mogą być do listy projektów dopisywane – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel.

Minister poinformował o przygotowywaniu w resorcie zmian w ustawie o sprzedaży  ziemi.

-  W ministerstwie prowadzony jest monitoring regulacji wprowadzonych ustawą z kwietnia ub. roku. Obecnie analizowane są postulaty i wnioski wpływające od związków i organizacji rolniczych, osób prywatnych oraz innych podmiotów, w zakresie zmian przepisów dotyczących obrotu oraz gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Część z nich zostanie uwzględniona w opracowywanym projekcie ustawy  - zaznaczył minister Jurgiel i dodał, że skutecznie zostały rozwiązane problemy tzw. słupów oraz spekulacji ziemią rolną.

- Po ponad roku od wejścia w życie ustawy, można jednoznacznie stwierdzić, że zakładane przy wprowadzaniu w życie nowych regulacji cele są realizowane, zgodnie z założeniami – dodał minister

Minister zapowiedział również przygotowanie dokumentu podsumowującego 2 lata rządów, oraz określającego priorytety na kolejny rok.

- Przy wsparciu instytutów i specjalistów dokonamy oceny realizacji spraw w poszczególnych działach gospodarki narodowej, które pozostają w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas dzisiejszego spotkania omawiano również kwestie zabezpieczenia kredytów bankowych zaciąganych przez rolników.

Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie została powołana zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwietniu ub. roku. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem, a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym, zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w celu zachowania pokoju społecznego oraz stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Dzisiejsze spotkanie prowadził przewodniczący rady Jerzy Wierzbicki.