„Polskie rolnictwo dziś i jutro – szanse i zagrożenia”

środa, 25 października 2017 r.

Pod takim hasłem odbyła się dziś konferencja Mazowieckiej Izby Rolniczej, w której udział wziął minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Fot. Wystąpienie ministra Jurgiela podczas konferencji

Fot. Wystąpienie ministra Jurgiela podczas konferencji

Przedstawiając działania ministerstwa minister zwrócił szczególną uwagę na dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do roku 2030: Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR), Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Pakt dla obszarów wiejskich oraz Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce.

Pakt  dla wsi obejmować będzie  4 ważne filary : opłacalność produkcji rolnej, jakość życia na obszarach wiejskich , pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo oraz sprawną administrację . 

- Izby Rolnicze należy wykorzystać jako potencjał edukacyjny, kontrolny, oceniający. We współpracy z Izbami  Rolniczymi  zamierzamy przeprowadzić  akcję przygotowania rolników  do składania wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie – powiedział minister .

Szef resortu rolnictwa odnotował także korzystną sytuację na rynkach rolnych, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny. Jednocześnie zwrócił uwagę na zagrożenie wynikające z dużych zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka.

- Istotnym jest wypracowanie na poziomie UE strategii eliminacji zapasów interwencyjnych OMP bez dalszego zaburzania sytuacji na tym rynku oraz sprzedaż OMP z zapasów (powyżej ceny interwencyjnej) – podkreślił minister.

W odniesieniu do rynku wieprzowiny szef resortu powiedział, że w Polsce problemem ciągle pozostaje afrykański pomór świń, co powoduje destabilizację sytuacji na rynku wieprzowiny i niepokój co do dalszego jej rozwoju w regionach dotkniętych tą chorobą.

Minister Krzysztof Jurgiel opisał ponadto działania realizowane w walce z afrykańskim pomorem świń.

Szef resortu rolnictwa przedstawił  także zmiany dotyczące doradztwa rolniczego, które podlega obecnie ministrowi właściwemu do spraw wsi.

- Podstawą dalszego rozwoju doradztwa jest: dostosowywanie oferty doradztwa do zmieniających się potrzeb rolników, uwarunkowań lokalnych oraz silniejsze włączenie go w realizację zadań na rzecz rozwoju rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejski – podkreślił minister Jurgiel.

Minister wskazał też priorytety działalności doradczej na przyszły rok. Zaliczył do nich m.in. upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji, wsparcie wdrażania systemów płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020, wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą, promowanie działań prośrodowiskowych,  przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiających dostosowania do tych zmian, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi oraz upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt.

Szef resortu rolnictwa omówił również projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który rząd przyjął w lutym tego roku. Obecnie prowadzone są konsultacje z Komisją Europejską w zakresie pomocy publicznej, którą ustawa przewiduje. Główne cele funkcjonowania spółdzielni rolników to w szczególności prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz swoich członków w zakresie planowania przez nich produkcji, dostosowanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży, organizacja sprzedaży produktów swoich członków oraz koncentracja popytu i organizacja zakupu środków do produkcji rolnej.

Minister poinformował też o przygotowywaniu  ustawy o gospodarstwie rolnym,  propozycje będą przedstawione  do końca br.