Nie tylko o ustroju rolnym

środa, 23 marca 2016 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w Mazowieckim Forum Rolniczym zorganizowanym na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne przez Mazowiecką Izbę Rolniczą. W spotkaniu wzięło udział około 300 rolników – delegatów MIR z terenu całego województwa mazowieckiego.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel przedstawia rolnikom informcje dotyczące zmian w obrocie ziemią

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel przedstawia rolnikom informcje dotyczące zmian w obrocie ziemią

W pierwszej części obrad minister Jurgiel przedstawił uczestnikom spotkania główne założenia programu działań dla rolnictwa ( wyrównanie warunków konkurencji w rolnictwie UE i polskim, stabilizacja na rynkach rolnych) oraz omówił bieżące prace resortu rolnictwa zwracając szczególną uwagę na procedowana obecnie w Sejmie ustawę w sprawie obrotu ziemią, projektowaną modyfikacje systemu rolniczych ubezpieczeń, walkę z nieuczciwą konkurencją. Szef resortu rolnictwa przedstawił też działania MR i RW dotyczące między innymi prac nad projektem ustawy o sprzedaży detalicznej, spółdzielniach rolników czy szkodach łowieckich i zapowiedział konsolidację instytucji zajmujących się bezpieczeństwem żywności oraz powołanie agencji rozwoju obszarów wiejskich.

- Naszym celem jest stabilne ekonomicznie rolnictwo i poprawa poziomu życia na wsi . Chcemy, żeby polska wieś była miejscem do godnego zamieszkania, do pracy i do wypoczynku – mówił Krzysztof Jurgiel.  

W tym celu jak zaznaczył minister obecnie w resorcie rolnictwa opracowywany jest ,,Pakt dla obszarów wiejskich’’. Będzie to dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego, integrujący zaangażowanie wielu podmiotów: administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych w realizacji wspólnego celu, jakim jest rozwój obszarów wiejskich.

W drugiej zaś  części obrad Krzysztof Jurgiel odpowiadał na pytania rolników , które głównie koncentrowały się na  przyjętym przez rząd  projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Minister wyjaśnił wszelkie niejasności związane z obrotem ziemia w Polsce podkreślając, że celem nowej ustawy o ustroju rolnym jest przede wszystkim zatrzymanie sprzedaży polskiej ziemi dla spekulantów i cudzoziemców.

- My chcemy mieć instrumenty zabezpieczające przed spekulacją i wypływem ziemi w obce ręce. Chodzi nam przede wszystkim o zablokowanie spekulacji i sprzedaży ziemi cudzoziemcom - podkreślił Krzysztof Jurgiel.

Projektowane zmiany w ustawie jak zaakcentował minister zapewniają realizację zapisu konstytucyjnego, że podstawą gospodarowania w Polsce są gospodarstwa rodzinne prowadzone przez rolników indywidualnych.

Obowiązujące w tej materii przepisy prawne jak też przygotowana za czasów rządu PO-PSL ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku  nie przeciwdziałają spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych i nie gwarantują wykorzystania nabytych nieruchomości na cele rolnicze. Projekt zakłada, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – z pewnymi wyjątkami - będzie wstrzymana. Dozwolona będzie m.in. sprzedaż małych nieruchomości rolnych do 2 ha oraz nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne. Wstrzymanie sprzedaży spowoduje, że podstawową formą gospodarowania polską ziemią wchodzącą w skład Zasobu będzie dzierżawa.

Przewiduje się, że nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być wyłącznie rolnicy indywidualni. Wyjątek stanowić będą osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, a za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, także inne podmioty. Ponadto uściślona zostanie definicję rolnika indywidualnego, przez dodanie, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie jest spełniony między innymi wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta części wszystkich jego dochodów. Ma to służyć wyeliminowaniu zakupu ziemi rolnej przez osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują, jako formę lokaty kapitału. W zakresie zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do najważniejszych należy wprowadzenie regulacji stanowiącej, że powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych łącznie kiedykolwiek z Zasobu nie będzie mogła przekroczyć 300 ha.