Nabór uzupełniający do Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb

piątek, 10 marca 2017 r.

W ramach prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi naboru kandydatów na członków Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb, nie zgłoszono kandydatów reprezentujących zakłady przetwórcze oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby.

Fot. Ryby wędzone

Fot. Ryby wędzone

W związku z tym, działając na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór uzupełniający na 3 kandydatów reprezentujących zakłady przetwórcze oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby w terminie do 31 marca 2017 r. na formularzu zgłoszeniowym (link).

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

  • wykaz członków ogólnokrajowej organizacji, w celu potwierdzenia zrzeszania zakładów przetwórczych oraz niebędących zakładami przetwórczymi podmiotów skupujących ryby;
  • statut ogólnokrajowej organizacji, w celu potwierdzenia celu i opisu działalności oraz zasięgu działania; dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie kandydata na członka Komisji Zarządzającej (np. kserokopie dyplomów, zaświadczeń, świadectw) w zakresie niezbędnym do realizacji  celów określonych w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych oraz danej branży.