Komisarz Hogan w Polsce − dyskusja o przyszłości rolnictwa w UE

poniedziałek, 13 marca 2017 r.

W sobotę (11 marca) minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w międzynarodowej konferencji poświęconej przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, zorganizowanej w Jasionce koło Rzeszowa przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Foto. Od lewej minister Krzysztof Jurgiel, komisarz Phil Hogan,minister rolnictwa Republiki Słowackiej Gabriela Matečná oraz minister rolnictwa Czech Marian Jurečka

Foto. Od lewej minister Krzysztof Jurgiel, komisarz Phil Hogan,minister rolnictwa Republiki Słowackiej Gabriela Matečná oraz minister rolnictwa Czech Marian Jurečka

W wydarzeniu uczestniczyli: komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, minister rolnictwa Republiki Czeskiej Marian Jurečka , minister rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Gabriela Matečná, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Węgier István Nagy oraz wiceminister rolnictwa Litwy Rolandas Taraškevičius.

Dyskusja w ramach panelu „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako element rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w państwach Grupy Wyszehradzkiej” była prowadzona w kontekście trwających obecnie konsultacji publicznych dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dotyczyła założeń i przyszłości tej polityki, w tym wariantów reformy WPR proponowanych przez Komisję Europejską. Obecni na konferencji ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wskazywali na priorytetowe znaczenie utrzymania w przyszłej WPR dwóch filarów. Podkreślili potrzebę silnych działań prorozwojowych w ramach II filara oraz konieczność realizacji przez WPR jej traktatowych celów i zapewnienia równych warunków konkurencji w Unii Europejskiej poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich. Ponadto kraje Grupy Wyszehradzkiej i Litwa oczekują realnego uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, jej powiązania z polityką spójności, jak również istotnego wzmocnienia pozycji producenta w łańcuchu dostaw. W kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, konieczne jest podjęcie starań o zapewnienie odpowiedniego finansowania WPR oraz o stworzenie korzystnych warunków do przyszłej współpracy handlowej z tym istotnym partnerem.

W drugim panelu dyskusyjnym „Przegląd stosowanych i wdrażanych instrumentów zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju sektora rolnego w Polsce” brał udział sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Rozmowa dotyczyła finansowania  ubezpieczeń rolnych. W Polsce zgodnie z decyzją  MRiRW przeznaczamy na ten cel  blisko 1 mld zł. Jest to kwota ponad czterokrotnie większa niż dotychczas, na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Dyskutowano również o sposobach upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, roli funduszu ubezpieczeń wzajemnych a także zdefiniowaniu instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego w Polsce.

 W ramach programu towarzyszącego konferencji odbyło się robocze spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy z komisarzem Philem Hoganem, poświęcone kwestiom przyszłości WPR oraz tematyce obrotu ziemią rolną. Dyskutując o najważniejszych oczekiwaniach w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, ministrowie wskazali na konieczność zbliżania stanowisk w kluczowych aspektach dotyczących celów, kształtu i finansowania tej polityki − tak aby głos naszego regionu był słyszalny i uwzględniany na forum UE. Wśród istotnych problemów podniesiono potrzebę zmniejszania obciążeń administracyjnych, rolę badań i innowacji w rolnictwie oraz konieczność tworzenia warunków dla konkurencyjności europejskiego sektora rolnego w świecie.

W ramach dyskusji o obrocie gruntami rolnymi w Unii Europejskiej ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wyrazili zgodność co do tego, że ziemia jest ograniczonym zasobem i najważniejszym środkiem produkcji żywności. Zgodnie podkreślili, że z tego względu obrót nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej nie powinien podlegać zwykłym regułom rynkowym, a wyłączną kompetencję w zakresie zasad ochrony ziemi przed spekulacyjnym wykupem powinny mieć poszczególne państwa członkowskie.

Uzgodniono, że dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana w ramach spotkania międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE, powołanej z inicjatywy ministra Jurgiela. Pierwsze spotkanie odbędzie się w marcu w Warszawie. Natomiast priorytety WPR po 2020 r. będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formule  4+3, czyli poszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię, w ramach polskiego przewodnictwa tej Grupie, które zostało zaplanowane na czerwiec br.

Podczas dwustronnego spotkania z komisarzem Hoganem minister Jurgiel omówił bieżące, polskie sprawy z obszaru  rolnictwa i obszarów wiejskich. Podniesiono następujące zagadnienia: tematykę płatności związanych z produkcją, wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw, wsparcia w związku z trudną sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce w wyniku ASF, polskich priorytetów w ramach inicjatywy Omnibus, zatwierdzenia zmian PROW 2014-2020 i instrumentów finansowych w ramach PROW oraz tematów badawczych wskazanych przez kraje poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej do realizacji w ramach programu Horyzont 2020 w sprawie badań i innowacji w obszarze rolnictwa.