Komentarz do komunikatu NIK nt. ASF

piątek, 26 stycznia 2018 r.

Program bioasekuracji z założenia jest działaniem wspomagającym zapobieganie szerzeniu się choroby. Nie jest narzędziem służącym bezpośrednio zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń.

Fot. Baner - Stop ASF

Fot. Baner - Stop ASF

Zasady zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzia - środki wprowadzane w celu likwidacji ASF regulują odrębne przepisy prawne, w szczególności art. 42 - 50 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711,z późn. zm.).

Wprowadzone w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 rozwiązania prawne były wystarczające do osiągnięcia określonych w programie celów, a zasady dotyczące  podniesienia poziomu bioasekuracji w gospodarstwach wynikające z przepisów prawnych regulujących realizację tego programu były odpowiednie i dostosowane do rozdrobnionej struktury stad.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji miernikiem względem, którego miała nastąpić ocena wdrożenia programu miała być liczba ognisk choroby zakaźnej w okresie 1 roku od zastosowania środków.

Jak wynika z analizy występowania u świń afrykańskiego pomoru świń w Polsce w okresie 1 roku od zastosowania środków Programu, tj. od 29 kwietnia 2015 r. do 29 kwietnia 2016 r. na obszarze gdzie był on realizowany nie stwierdzono afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w gospodarstwach.

Ponadto, mając na uwadze wnioski o wynikach kontroli NIK w resorcie podjęto szereg działań mających na celu usprawnienie realizacji programu bioasekuracji, w tym m.in. zintensyfikowanie kontroli gospodarstw utrzymujących świnie, w szczególności na obszarach, na których realizowany jest program bioasekuracji oraz przeprowadzanie ich z należytą starannością zapewniającą możliwość wyegzekwowania wymagań weterynaryjnych, w tym wymagań bioasekuracji określonych
w obowiązujących przepisach prawnych, a także w celu wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej w bieżącym roku zwiększone są środki finansowe na zwiększenia ilości etatów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii w pięciu województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim raz podkarpackim.  Dodatkowo Główny Lekarz Weterynarii włączył temat „Programu Bioasekuracji” do planu przeprowadzanych kontroli szczebla centralnego na pierwszą połowę 2018 r.

Kierownictwo resortu przyjęło projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które dotyczy podjęcie działań przeciwepizootycznych wyprzedzających wystąpienie wirusa na nowych obszarach, w tym możliwości objęcia zasadami bioasekuracji całego kraju.