Kolejna szkoła rolnicza MRiRW

wtorek, 30 stycznia 2018 r.

W ministerstwie odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela porozumienia w sprawie przejęcia kolejnej szkoły rolniczej.

Fot. Podpisanie Porozumienia pomiędzy przedstawicielami Powiatu Dębickiego a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fot. Podpisanie Porozumienia pomiędzy przedstawicielami Powiatu Dębickiego a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W obecności podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego, przedstawiciele Powiatu Dębickiego podpisali Porozumienie ws. przejęcia przez MRiRW szkoły rolniczej w Brzostku.

Zawarcie Porozumienia jest odpowiedzią na zgłoszoną wcześniej propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przejęcia tej szkoły. W związku z tym 1 stycznia 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla wspomnianej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny

Minister Krzysztof Jurgiel wyraził zadowolenie, że kolejna przejmowana szkoła rolnicza wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny, a także różnorodne swoje doświadczenia w obszarze kształcenia rolniczego, wzbogaci i zróżnicuje dotychczasową ofertę szkół resortowych. Minister oczekuje, że nowo przejęta szkoła, będzie swoistym  centrum edukacji rolniczej w środowisku działania, oferującym różne formy kształcenia dla osób chętnych i zainteresowanych podwyższaniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. Założeniem MRiRW jest również, aby szkoła ta aktywnie uczestniczyła w upowszechnianiu działań PROW na lata 2014-2020 wśród swoich uczniów, jako przyszłych potencjalnych beneficjentów.

Minister powołując się na dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu szkołami resortowymi, zaznaczył, iż coroczna ich oferta edukacyjna jest różnicowana w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży. W tym kontekście należy oczekiwać, że Powiat Dębicki przekazując prowadzenie szkoły rolniczej, będzie nadal wspierać jej promowanie w zakresie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy i edukacji na obszarach wiejskich.