Drugi dzień wizyty w Berlinie

sobota, 20 stycznia 2018 r.

Drugi dzień wizyty ministra Krzysztofa Jurgiela w Berlinie rozpoczął się od spotkania z wiceministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Japonii Hiromichi Matsushima.

Fot. Minister K. Jurgiel podczas spotkania nt. ASF

Fot. Minister K. Jurgiel podczas spotkania nt. ASF

- Bardzo zależy nam na budowaniu wzajemnego zaufania i na wzmacnianiu stosunków z Japonią – powiedział podczas rozmowy minister Jurgiel i podkreślił, że Japonię i Polskę łączy długa historia współpracy i przyjaźni.

Japonia to rynek, którym zainteresowani są polscy przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego. Kraj ten należy do grupy rynków priorytetowych w promocji polskiego sektora rolno-spożywczego. W lutym br. planowana jest organizacja polskiego stoiska wystawienniczego podczas targów Supermarket Trade Show, które odbędą się  w Tokio.

Minister Jurgiel zaznaczył, że japońscy konsumenci doceniają walory jakościowe polskich produktów, a nasi przedsiębiorcy zainteresowani są dalszym rozwojem współpracy i dostrzegają potencjał obu stron w tym zakresie.

Do Japonii eksportujemy m.in. produkty wołowe, filetowane, przetworzone i konserwowane ryby, soki i przetwory owocowe, a także skóry, pióra i puch. Polsce zależy na kontynuacji polsko-japońskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, zarówno na szczeblu oficjalnym, jak i eksperckim.

– Polskie instytuty badawcze wyraziły zainteresowanie rozwojem dwustronnej współpracy naukowej z Państwową Organizacją ds. Badań Rolnictwa i Żywności w Japonii – dodał polski minister.

Wczoraj w godzinach popołudniowych, na marginesie Międzynarodowych Targów, na zaproszenie Federalnego Ministra Schmidta spotkali się w Berlinie ministrowie oraz przedstawiciele ds. rolnictwa i weterynarii: Bułgarii, Niemiec, Estonii, Łotwy, Litwy, Austrii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Republiki Czeskiej, Węgier, Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Rozmawiano o współpracy w zakresie przeciwdziałania i kontroli Afrykańskiego Pomoru Świń.

Uczestniczący w spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel poinformował, że w związku z sytuacją epizootyczną Polska wprowadziła szereg działań  mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa tej choroby.

– Przygotowaliśmy kompleksowy program działań, prowadzonych z pełnym zaangażowaniem organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz wielu instytucji w tym Służby Celnej, Policji oraz władz regionalnych. Prowadzone są także kampanie informacyjne skierowane nie tylko do rolników i mieszkańców wsi, ale do wszystkich środowisk w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat tej choroby – mówił szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister Jurgiel zwrócił również uwagę że pomimo obowiązywania nowych zasad międzynarodowego handlu świniami oraz ich mięsem szereg państw trzecich wprowadziło restrykcje importowe wstrzymując import mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z całego terytorium państw członkowskich UE dotkniętych ASF. W przypadku Polski, mimo intensywnych negocjacji bilateralnych, eksport do wielu krajów jest nadal wstrzymany. Co więcej, szereg państw trzecich nie uznaje regionalizacji UE wyłączając z eksportu całe województwa, w których wystąpiły przypadki ASF.

–  Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że walka z ASF może być długotrwała i wymaga długofalowych działań oraz znacznych nakładów finansowych ponoszonych zarówno w związku z likwidacją choroby, jak i łagodzeniem powodowanych przez nią skutków. Ważnym elementem jest podejmowanie przez wszystkie zaangażowane służby natychmiastowych, wspólnych i skoordynowanych działań, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Niezbędna jest w tym zakresie współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi krajami w tym, zwłaszcza z Białorusią i Ukrainą, przy zaangażowaniu Komisji Europejskiej – podkreślił polski minister i dodał, że zgłosił wniosek o omówienie sytuacji na rynku wieprzowiny na najbliższym posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Uczestnicy spotkania uznali, że Afrykański Pomór Świń stanowi wspólne wyzwanie dla krajów europejskich. Za uzasadnione uważają także wszystkie wysiłki mające na celu przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Kolejne międzynarodowe spotkanie podczas Targów Grüne Woche zostało zorganizowane z inicjatywy strony litewskiej.  Na stoisku litewskim spotkali się ministrowie rolnictwa krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Rozmowy dotyczyły  przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i ASF.

– Polska podziela ocenę Komisji, że WPR powinna pozostać ważną polityką Unii. Jej cele określone w Traktacie pozostają wciąż aktualne, a ich wypełnienie jest nadal ważnym zadaniem – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel i dodał, że wagę oraz znaczenie tej polityki uzasadniają nowe potrzeby, wyzwania i zobowiązania międzynarodowe Unii.

– Dla Polski kwestią kluczową pozostaje wyrównanie płatności bezpośrednich. Płatności bezpośrednie nie mogą zakłócać warunków konkurencji – podkreślił polski minister rolnictwa i zaznaczył, że w przyszłym budżecie muszą również zostać zapewnione odpowiednie środki na II filar, a ich podział powinien być oparty o kryteria spójnościowe.

Podczas omawiania sytuacji związanej z Afrykańskim Pomorem Świń minister Jurgiel powiedział, że wobec spadku cen rynku wieprzowiny, restrykcji związanych z wystąpieniem ASF w Polsce i obecnej koniunktury na rynku UE, nasz kraj uważa, że konieczne jest odpowiednio szybkie podjęcie przez Komisję Europejską skutecznych działań na rzecz poprawy sytuacji, w tym uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz  przyznanie pomocy producentom.

W ramach spotkań bilateralnych minister Krzysztof Jurgiel przeprowadził w Berlinie rozmowy z wicepremier, minister rolnictwa, przyrody i jakości żywności Holandii Caroli Schouten, z ministrem rolnictwa, żywności i leśnictwa Republiki Bułgarii Rumenem Porodzanovem, z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Jiříem Milekiem, a także z wiceministrem rolnictwa Białorusi Igorem Bryło. Tematami rozmów były sprawy dotyczące współpracy dwustronnej, wymiany handlowej oraz koniunktury na rynku UE, ze szczególnym uwzględnieniem rynku wieprzowiny w kontekście rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.