7 marca 2007

środa, 7 marca 2007 r.

INFORMACJA O USTAWIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ (uzupełnienie komunikatu z dnia 1 lutego 2007 r.)

Ustawa z dn. 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 245, poz. 1775) wprowadziła do porządku prawnego zasady proceduralne związane z udzielaniem pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, tj.: notyfikowanie, monitorowanie i sprawozdawczość z pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.
W prawodawstwie wspólnotowym następujące akty prawne regulują kwestie związane wyłącznie z pomocą publiczną w rolnictwie i rybołówstwie: 
- Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1), 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4), 
- Wytyczne dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE C 229 z 14.9.2004, str. 5), 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 291 z 14.9.2004, str. 3)
Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek monitorowania wielkości pomocy publicznej udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym w szczególności przestrzegania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w rolnictwie: 44.895.000 euro oraz w rybołówstwie: 1.652.100 euro).
W przypadku udzielenia pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Przy obliczaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych i pomocy de minimis (art. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).
W celu monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie podmioty udzielające wsparcia publicznego są zobowiązane do przesyłania sprawozdań.
Zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne, a także sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a także terminy składania tych sprawozdań, okresy sprawozdawcze oraz ich wzory zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy dostępnym.
W projekcie rozporządzenia zaproponowano, iż: 
- sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie będą przedkładane za poszczególne lata kalendarzowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego roku kalendarzowego, 
- sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne będą przedkładane w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej, 
- sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie będą przedkładane za poszczególne miesiące roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca
na formularzach stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia. Podmioty udzielające pomocy zostały również zobowiązane do przedstawiania informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.
Sprawozdania, o których mowa wyżej, dotyczą: 
- pomocy publicznej zgłoszonej na podstawie postanowień Traktatu Akcesyjnego, tzw. „pomocy istniejącej” (więcej informacji na stronie:
http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1492&amp
amp
LangId=0) 
- pomocy publicznej notyfikowanej przez Komisję Europejską, 
- pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy zatem wszystkich podmiotów udzielających pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie ze środków krajowych. Obowiązkowi temu nie podlegają podmioty realizujące programy współfinansowane ze środków budżetu wspólnotowego gdyż dla tych programów sprawozdawczość jest realizowana zgodnie z odrębnymi przepisami unijnymi i krajowymi.

Treść komunikatu z dnia 1 lutego 2007