Biuletyn informacyjny Nr 8/2011 (147)

W numerze:

MRiRW

3. Polska ma... smak truskawek
4. Bezpieczne warzywa i owoce
5. Przywracanie potencjału produkcyjnego
8. Mój Rynek
10. Zwiększanie wartości dodanej
13. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
15. Reforma organizacji rynku rybnego
17. Energetyczne wykorzystanie biomasy
20. Japońskie technologie
20. 37 Sesja FAO
21. Krakowskie rozmowy

ARR

22. Żywność dla najuboższych

ARiMR

25. Kredyty klęskowe od 2007 r.
29. Realizacja płatności bezpośrednich za 2010 rok
33. Dobre praktyki w chowie i hodowli ryb
36. Zasada wzajemnej zgodności. Ocena pierwszych dwóch lat funkcjonowania (cz. 2)
39. Dobrze posłuchać fachowców. Dopłaty do korzystania z usług doradczych przez rolników
40. Wymarzony plac zabaw „Odnowa i rozwój wsi”

Podpisano do druku: 25.08.2011 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM_8.pdf (6 MB)