Biuletyn informacyjny Nr 6/2010 (138)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spis treści

Prosto z gabinetu
3 Działania na rzecz poszkodowanych rolników
4 Wspólna konferencja ministrów rolnictwa Polski i Francji
5 Polska żywność wysokiej jakości na targach SIAL China

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
6 Cykl szkoleń z budowy produktu turystyki wiejskiej
6 60 lat Instytutu Zootechniki – PIB
7 Konkurs dla młodzieży szkół rolniczych

Programowanie i analizy
8 Konferencja OECD. Rola Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD w kształtowaniu polityki rolnej i jej reform

Rozwój obszarów wiejskich
10 Europejska Sieć Obszarów Wiejskich – nowe wyzwania

Rybołówstwo
12 Podsumowanie SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

Działanie siły wyższej
16 MRiRW oraz ARiMR o działaniach siły wyższej i nadzwyczajnych okolicznościach. Płatności bezpośrednie
18 Siła wyższa a zobowiązania beneficjentów
19 Zobowiązania w programie rolnośrodowiskowym w aspekcie działania siły wyższej – powódź 2010
20 Aktualizowanie stanu siedziby stada

Agencja Rynku Rolnego
21 Owoce w szkole
22 Krajowy Program Restrukturyzacji. Fundusze na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne

Agencja Nieruchomości Rolnych
24 Ceny ziemi w ANR. Rolne stabilne, inwestycyjne w górę
25 Program stypendiów pomostowych po raz dziewiąty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
26 Kredyty klęskowe w tym na usuwanie skutków powodzi
27 Modernizacja gospodarstw rolnych. PROW 2007-2013
29 Wyniki kontroli na miejscu w 2009 r. w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
32 Stan realizacji działań delegowanych. PROW 2007-2013
36 Podsumowanie kampanii kontrolnej IRZ w 2009 roku
37 ARiMR odpowiada na pytania
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
17.06.2010 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: BIMR_6_2010.pdf (2 MB)