Biuletyn informacyjny Nr 5/2010 (137)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,07 MB)

Spis treści

Prosto z gabinetu
3 Zabierz głos w konsultacjach publicznych na temat przyszłości WPR
3 Bilateralne spotkanie z Przewodniczącym Paolo De Castro
4 Spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z komisarzem Dacianem Ciolosem

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
5 Nowe regulacje dotyczące utrzymywania kurcząt brojlerów

Rynki rolne
6 Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce
7 III Debata „Okrągły stół rolniczy dla biopaliw”

Rozwój obszarów wiejskich
11 Program rolnośrodowiskowy szansą zrównoważonego rozwoju ekologicznego w Polsce

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
13 AGROTRAVEL 2010
14 Promocja dobrych praktyk bhp wśród młodzieży

Programowanie i analizy
15 Strategia Europa 2020

Rybołówstwo
16 Szansa dla obszarów zależnych od rybactwa
17 Rekompensaty na działania wodno-środowiskowe

Agencja Rynku Rolnego
19 Mniej biurokracji – większe efekty!
20 Pieniądze na kampanie

Agencja Nieruchomości Rolnych
22 Dorobek hodowlany spółek o szczególnym znaczeniu dla rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
25 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zasady przyznawania Pomocy
26 Zalesianie gruntów rolnych
28 Pomoc uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw
31 Kampania promocyjna w ramach PO RYBY 2007-2013
34 Internetowe zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ
35 Stan aktualizacji powierzchni PEG na rok 2010
38 ARiMR odpowiada na pytania
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.

Podpisano do druku:
17.05.2010 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: