Biuletyn informacyjny Nr 9/2009 (131)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Pięć lat Programu PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność
Finanse
5 Zaliczki w PROW 2007–2013
6 Pomoc dla powodzian
Płatności bezpośrednie
7 Pomoc do zakładania plantacji przeznaczonych na cele energetyczne
Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
8 Instrumenty rynku pracy dla osób poszukujących pracy
Hodowla i ochrona roślin
10 Odmiany dla zachowania różnorodności biologicznej roślin rolniczych
Nowe rozwiązania w ustawie o nasiennictwie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
12 Projekt FAPA
Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii
Agencja Rynku Rolnego
13 Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w ARR wg PN-EN ISO 9001:2009
14 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007– 2013
16 Ustawa o funduszach promocji
Agencja Nieruchomości Rolnych
19 ANR po I półroczu 2009
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21 Wsparcie przetwórstwa w ramach PROW 2007–2013. Charakterystyka wnioskodawców oraz planowanych operacji w ramach Działania 123
23 Preferencyjne kredytowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych
28 Lokalne Grupy Działania w Polsce
31 Zmiany w ustawie o systemie IRZ
32 Bazy danych LPIS/GIS – wymagania PROW 2007–2013
36 Ewaluacja ex post PROW 2004–2006
38 ARiMR odpowiada na pytania
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
02.09.2009 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa

Do pobrania: