Biuletyn informacyjny Nr 10 /2008 (125)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 FARMA 2008
3 Ogólnopolskie Jasnogórskie Dożynki
4 Wizyta w Chinach

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
5 Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
9 VI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Finanse
11 Pomoc dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych w 2008 r. powstały szkody, spowodowane przez suszę lub huragan

Rynki rolne
13 Polskie produkty regionalne pod unijną ochroną

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
16 Nowa edycja programu mikropożyczkowego

Agencja Nieruchomości Rolnych
17 Zadania ANR i ich realizacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
20 PROW 2007−2013
Dofinansowanie usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów
23 Wymogi Wzajemnej Zgodności
27 Kredyty preferencyjne na inwestycje w produkcji rolnej i na wznowienie produkcji po klęskach
32 Poręczenia kredytów studenckich
dla studentów zamieszkujących obszary wiejskie
34 Stan realizacji instrumentów pomocowych dla sektora rolno−żywnościowego w 2008 r.
36 ARiMR odpowiada na pytania
37 Liczby i fakty
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 6,25% od 26.06.2008 r.)

Podpisano do druku:
18.09.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa
Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: