BIM 9/2005 (99)

9/2005 (99) Spis treści:

8 Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi
9 Sytuacja na rynku zbóż − żniwa 2005
12 Mleko dla dzieci
15 Dzierżawa gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych
21 Przetwórstwo bez tajemnic
25 Efekty pomocy kredytowej dla przetwórstwa rolno-spożywczego
30 Poręczenia kredytów klęskowych, inwestycyjnych i studenckich
32 Kolczyki dla zwierząt – zasady zaopatrywania się, dostawcy
34 Finansowanie Programu SAPARD ze środków PROW
35 Liczby i fakty
38 Wykaz Banków udzielających w 2005 roku kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami ARiMR i aktualne ich oprocentowanie (wysokość stopy redyskonta weksli − 5,25% od 28.07.2005 r.)
39 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: