BIM 4/2005 (95)

4/2005 (95) Spis treści:

7 Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce
9 Pomoc finansowa dla szkół rolniczych
10 Wzór Wniosku o udzielenie pomocy finansowej na zadanie z zakresu stosowania nowoczesnych technik i technologii w ramach praktycznej nauki zawodu
12 Realizacja prac scaleniowo-wymiennych w 2004 roku
14 Ochrona morświnów bałtyckich
14 Zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
16 Organizacja rynku mleka i jego przetworów
18 Pierwszy rok kwotowania produkcji mleka − kilka informacji
21 Inwestycje ... bez niejasności
24 Stan zaawansowania płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
25 Podsumowanie działań ARiMR zrealizowanych w roku 2004
28 Efekty rzeczowe preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielonych w 2004 roku
31 Realizacja płatności z Programu SAPARD
32 Analiza struktury upraw zgłoszonych we wnioskach o płatności w 2004 r.
36 Szkolenia dla kandydatów na pracowników sezonowych ARiMR
37 Integracja Polski z Unią Europejską oraz WPR w opinii młodych rolników
38 Liczby i fakty
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Banki w 2005 r. objętych dopłatami ARiMR, wysokość stopy redyskonta weksli 6,50% od 31.03.2005 r.

Do pobrania: