BIM 1/2005 (92)

1/2005 (92) Spis treści:

3 Prosto z gabinetu
5 Wydatki na rolnictwo w 2005 r.
6 Pomoc państwa w rolnictwie w 2005 r.
8 Zasady wprowadzania i przemieszczania ziemniaków
11 Nowe nazwy i siedziby wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
12 Grupy producentów rolnych
14 Ważne rozporządzenia
15 Handel artykułami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do Unii Europejskiej
16 Wsparcie pszczelarstwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej
18 Wdrażanie SPO przez Urzędy Marszałkowskie
20 Pomoc socjalna ANR − wygasające świadczenia
22 Agencje płatnicze w nowych krajach członkowskich UE
24 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) − wybrane działania
28 Polskie rybołówstwo morskie po wejściu do UE
29 Potrzeby informacyjne beneficjentów ARiMR
30 System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w ujęciu statystycznym
34 Liczby i fakty
36 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
37 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki w 2004 r. objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.

Do pobrania: