Jakość żywności Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne w Polsce
AAA
ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija, o czym świadczyć może ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych. Według danych na dzień 31 grudnia 2012 r., w Polsce kontrolą jednostek certyfikujących objętych było 26,5 tys. producentów ekologicznych, w tym 25,9 tys. gospodarstw gospodarujących na ponad 650 tys. ha. Jest to około 10% wzrost powierzchni i liczby gospodarstw w stosunku do 2011 r.

W 2012 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 25 944, z czego najwięcej ekologicznych gospodarstw rolnych było w województwach: warmińsko-mazurskim (3 793), zachodniopomorskim (3 579), i podlaskim (2 924). Ze względu na liczbę przetwórni dominuje natomiast województwo mazowieckie (59), wielkopolskie (42) oraz lubelskie (36).

Największa powierzchnia użytkowana ekologicznie w 2012 roku znajdowała się w województwie zachodniopomorskim (135 366,80 ha), warmińsko-mazurskim (112 945,30 ha) oraz podlaskim (55 804,15 ha). Powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym wyniosła w 2012 roku sumie ponad 661 687 ha. Jest to 10% wzrost w odniesieniu do 2011 r.

W okresie 2003 - 2012 powierzchnia użytków ekologicznych wzrosła 11-krotnie i stanowi obecnie ok. 3,4% całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce. Średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekracza obecnie 26 ha przy średniej krajowej ok. 10 ha dla gospodarstw konwencjonalnych.

Tabela 1: Powierzchnia upraw rolnych, liczba gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych znajdujących się w systemie rolnictwa ekologicznego w podziale na województwa w 2012 r.

Województwo Powierzchnia upraw rolnych [ha] Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych Liczba przetwórni ekologicznych
dolnośląskie 44 304,12 1 312 13
kujawsko-pomorskie 8 812,35 390 15
lubelskie 37 466,45 2 174 36
lubuskie 52 580,52 1 356 6
łódzkie 9 908,72 518 15
małopolskie 21 049,73 2 103 24
mazowieckie 55 804,15 2 373 59
opolskie 2 930,26 90 2
podkarpackie 30 381,46 1 940 18
podlaskie 56 367,30 2 924 5
pomorskie 30 615,70 894 17
śląskie 7 124,97 236 16
świętokrzyskie 14 550,84 1 288 10
warmińsko-mazurskie 112 945,30 3 793 10
wielkopolskie 41 478,58 974 42
zachodniopomorskie 135 366,80 3 579 24
Razem 661 687,30 25 944 312

Ostatnie lata w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce charakteryzują się stałą dynamiką wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych (wyk. 1), jak i powierzchni upraw będących w systemie rolnictwa ekologicznego (wyk. 3). Rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje również odzwierciedlenie w liczbie przetwórni (wyk. 2).

Wykres 1. Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2012 (dane za rok 2012).

w1

Wykres 2. Liczba przetwórni w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2012 (dane za 2012 rok).

w2

Wykres 3. Powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w Polsce w latach 2003-2012 (dane za rok 2012).

w3

Na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znajdują się raporty i analizy dotyczące stanu i tendencji rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przestrzeni lat.

Raporty o stanie i tendencjach rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011 - 2014. (.pdf 283,64 kB)