Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 został przygotowywany biorąc pod uwagę bardzo duże znaczenie przypisywane do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Przedstawia on działania jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostki podległe lub nadzorowane w celu osiągnięcia wytyczonych celów. Celem głównym „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2014-2020” jest rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej. Dążenie do osiągnięcia celu głównego będzie realizowane przez działania przypisane do siedmiu celów szczegółowych:

I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;
II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych;
III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;
IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;
V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;
VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;
VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 (.pdf 1,3 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdanie z wykonania Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. (.pdf 1,29 MB)

 Odnośnik otwierany w nowym oknie załącznik (.pdf 357,17 kB)           

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdanie z wykonania „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020” za 2016 rok (.pdf 619,3 kB)