OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 grudnia 2006 roku

wtorek, 5 grudnia 2006 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wniosków o rejestrację nazw: „Kabanosów” jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności, „Karpia zatorskiego” jako chronionego oznaczenia geograficznego oraz „Redykołki” jako chronionej nazwy pochodzenia

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie wniosków o rejestrację nazw:
„Kabanosów” jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności,
„Karpia zatorskiego” jako chronionego oznaczenia geograficznego
oraz
„Redykołki” jako chronionej nazwy pochodzenia

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) oraz po uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dziennik Urzędowy UE L 93 z dnia 31 marca 2006 r.) ogłasza się informację o wpłynięciu wniosków o rejestrację, daty wpłynięcia wniosków o rejestrację oraz
1) specyfikację w przypadku „Kabanosów” w załączniku nr 1 do ogłoszenia;
2) jednolite dokumenty w przypadku „Karpia zatorskiego” oraz „Redykołki” w załącznikach nr 2 i nr 3 do ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sekretarz Stanu
Marek Zagórski

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 grudnia 2006 roku + Załączniki 1, 2 oraz 3