OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2007 roku

wtorek, 17 lipca 2007 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy: „Fasola wrzawska” jako chroniona nazwa pochodzenia

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 17 lipca 2007 roku
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy:
„Fasola wrzawska” jako chroniona nazwa pochodzenia

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) ogłasza się informację o wpłynięciu wniosku o rejestrację, datę wpłynięcia wniosku o rejestrację oraz jednolity dokument w załączniku do ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sekretarz Stanu
Maciej Jabłoński

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 t. Nr 38, poz.244).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2007 roku + Załącznik