Kontrola i certyfikacja

Informacja o organach lub jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych, których wnioski o rejestrację jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, zostały przekazane Komisji Europejskiej na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368).

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 296,77 kB)

Upoważnienie jednostek certyfikujących

Wymagane dokumenty:
Stosownie do art. 41 ust 1. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68), jednostka certyfikująca ubiegająca się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją występuje do ministra właściwego do spraw rynków rolnych z wnioskiem w tym zakresie.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o upoważnienie akredytowanej jednostki certyfikującej:
1. Certyfikat akredytacji w zakresie przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją.
2. Dokument potwierdzający prowadzenie przez jednostkę certyfikującą działalności gospodarczej.
3. Schemat organizacyjny jednostki z wyraźnym wskazaniem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzanie kontroli, wydawanie i cofanie certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją.
4. Dane adresowe i tele-adresowe jednostki.
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty opłaty skarbowej z chwilą złożenia wniosku, dołączając do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Tytułem: opłata skarbowa od decyzji o upoważnieniu jednostki certyfikującej w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych.
Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Oznaczeń Geograficznych
tel. (22) 623 27 96, (22) 623 22 08; fax: (22) 623 23 00
e-mail: oznaczenia@minrol.gov.pl

Akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją:

  1. PNG Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-01/2006/PL, Cisów 77A, 26-021 Daleszyce, www.png.ecofarm.pl, tel./fax: +48 41 306 40 00
  2. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, numer identyfikacyjny OZ/jc-02/2006/PL, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A, www.pcbc.gov.pl, tel. +48 22 464 52 00
  3. COBICO Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL, 32-020 Wieliczka, Przebieczany 529, www.cobico.pl, tel. +48 12 632 35 71, +48 12 630 90 90, fax: +48 12 416 36 46
  4. BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A, www.biocert.pl, tel./fax: +48 12 430 36 06

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważnieni są również wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – www.ijhar-s.gov.pl.