Kontrola i certyfikacja

Upoważnienie jednostek certyfikujących

Wymagane dokumenty:
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 68, z 2008 r. poz. 1056 i 1368 oraz z 2016 r. poz. 1001), jednostka certyfikująca ubiegająca się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją występuje do ministra właściwego do spraw rynków rolnych z wnioskiem w tym zakresie.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o upoważnienie akredytowanej jednostki certyfikującej:
1. Certyfikat akredytacji w zakresie przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami ze specyfikacją.
2. Dokument potwierdzający prowadzenie przez jednostkę certyfikującą działalności gospodarczej.
 3. Dokumenty lub informacje niezbędne do stwierdzenia czy jednostka certyfikująca, ubiegająca się o upoważnienie, zapewnia odpowiednie gwarancje obiektywności i bezstronności oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do sprawowania swoich funkcji.
4. Schemat organizacyjny jednostki z wyraźnym wskazaniem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzanie kontroli, wydawanie i cofanie certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją.
5. Dane adresowe i teleadresowe jednostki.
Opłaty:
Wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, w wysokości 10 zł, z chwilą złożenia wniosku, dołączając do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Tytułem: opłata skarbowa od decyzji o upoważnieniu jednostki certyfikującej w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych. Opłatę należy wnieść na właściwy rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście.
Miejsce złożenia wniosku:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Oznaczeń Geograficznych
tel. (22) 623 27 96, (22) 623 22 08; fax: (22) 623 23 00
e-mail: oznaczenia@minrol.gov.pl

Akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją:

  1. PNG Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-01/2006/PL, Cisów 77A, 26-021 Daleszyce, www.png.ecofarm.pl, tel./fax: +48 41 306 40 00
  2. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, numer identyfikacyjny OZ/jc-02/2006/PL, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A, www.pcbc.gov.pl, tel. +48 22 464 52 00
  3. COBICO Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL, 32-020 Wieliczka, Przebieczany 529, www.cobico.pl, tel. +48 12 632 35 71, +48 12 630 90 90, fax: +48 12 416 36 46
  4. BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A, www.biocert.pl, tel./fax: +48 12 430 36 06
  5. QA Solutions Sp. z .o.o., nr identyfikacyjny OZ/jc-07/2016.PL, 30-438 Kraków, ul. Borkowska 9/6, adres korespondencyjny: 30-422 Kraków, ul. Jeleniogórska 9, www.qasolutions.pl, tel. +48 12 267 78 44

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważnieni są również wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – www.ijhar-s.gov.pl.