Kontrola i certyfikacja

Informacja o organach lub jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych, których wnioski o rejestrację jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, zostały przekazane Komisji Europejskiej na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368).

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 137,9 kB)

Upoważnienie jednostek certyfikujących

Wymagane dokumenty:
Stosownie do art. 41 ust 1. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68), jednostka certyfikująca ubiegająca się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru (gwarantowana tradycyjna specjalność) ze specyfikacją występuje do ministra właściwego do spraw rynków rolnych z wnioskiem w tym zakresie.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o upoważnienie akredytowanej jednostki certyfikującej:
1. Certyfikat akredytacji w zakresie przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru (gwarantowana tradycyjna specjalność) ze specyfikacją.
2. Dokument potwierdzający prowadzenie przez jednostkę certyfikującą działalności gospodarczej.
3. Schemat organizacyjny jednostki z wyraźnym wskazaniem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzanie kontroli, wydawanie i cofanie certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru (gwarantowana tradycyjna specjalność) ze specyfikacją.
4. Dane adresowe i tele-adresowe jednostki.
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty opłaty skarbowej z chwilą złożenia wniosku, dołączając do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Wymienioną kwotę należy wpłacić na następujący rachunek:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
dopisek: opłata skarbowa od decyzji o upoważnieniu jednostki certyfikującej w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych
Miejsce złożenia:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Oznaczeń Geograficznych
tel. (22) 623 27 96, (22) 623 22 08; fax: (22) 623 23 00
e-mail: oznaczenia@minrol.gov.pl

Akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją:

  1. PNG Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-01/2006/PL, Cisów 77A, 26-021 Daleszyce, www.png.ecofarm.pl, tel./fax: +48 41 306 40 00
  2. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, numer identyfikacyjny OZ/jc-02/2006/PL, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A, www.pcbc.gov.pl, tel. +48 22 464 52 00
  3. COBICO Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL, 32-020 Wieliczka, Przebieczany 529, www.cobico.pl, tel. +48 12 632 35 71, +48 12 630 90 90, fax: +48 12 416 36 46
  4. BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A, www.biocert.pl, tel./fax: +48 12 430 36 06
  5. TUV Rheinland Polska Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-06/2008/PL, 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 56, www.tuv.com/pl, tel. +48 22 846 79 99, fax: +48 22 868 37 42

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważnieni są również wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - www.ijhar-s.gov.pl.