Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Wspólna Polityka Rolna, historycznie pierwsza spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich, na przestrzeni kilku dziesięcioleci podlegała ciągłej ewolucji. Zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne UE wymagały kolejnych dostosowań acquis-communitaire w tym obszarze. Najważniejsze z nich obejmują reformę MacSharry’ego z 1992 roku, uzgodnioną w 1999 roku Agendę 2000 oraz przeprowadzoną w 2003 roku, a więc tuż przed akcesją Polski do UE - reformę z Luksemburga, która obok postanowień dotyczących kształtu WPR do 2013 roku, zobowiązała również Wspólnotę do przeprowadzenia oceny funkcjonowania tej polityki (ang. Health-Check) w latach 2007-2008.

Od momentu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, Polska współdecyduje o zmianach WPR, czego wyrazem jest udział w kolejnych modyfikacjach tej polityki (reformy poszczególnych rynków rolnych: cukru w 2006 r., owoców i warzyw oraz wina w 2007 r., Health-Check 2007-2008).

Formalne prace na forum UE nad reformą WPR rozpoczęły się z chwilą opublikowania przez Komisję Europejską komunikatu „Odnośnik otwierany w nowym oknie Wspólna Polityka Rolna – w stronę 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (.pdf 251,73 kB) " w dniu 18 listopada 2010 roku. W następstwie dyskusji w Radzie oraz po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, Komisja przygotowała projekty siedmiu nowych rozporządzeń, które będą regulować funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku w tym w zakresie: płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz finansowania, monitorowania i kontroli WPR. Publikacja tych projektów nastąpiła w dniu 12 października 2011 roku, w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Polska prezydencja przeprowadziła analizę techniczną propozycji Komisji, aby umożliwić kolejnym państwom przewodniczącym pracom Rady UE wypracowanie wspólnego stanowiska. Ostatnim etapem procesu były negocjacje pomiędzy Radą UE i Parlamentem Europejskim, które trwały od kwietnia do września 2013 roku (obie instytucje miały równorzędny głos w decyzji o ostatecznym kształcie rozporządzeń). Podstawy prawne regulujące nową WPR zostały zaakceptowane przez ministrów rolnictwa UE w dniu 16 grudnia 2013 roku, co zakończyło proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych z października 2011 roku. Teksty przyjętych rozporządzeń zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer L 347 z 20 grudnia 2013 roku (rozporządzenia numer od 1305/2013 do 1308/2013).