Prace polityczne nad przyszłością WPR po 2013 r.

czwartek, 25 lutego 2010 r.

Rok 2010

19-21 wrzesień 2010r. – nieformalne spotkanie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, w trakcie której dyskutowano kwestie kształtu przyszłej WPR (rola I filara przy uwzględnieniu wyników debaty publicznej przeprowadzonej przez KE oraz elastyczność WPR dla rozwiązania kwestii specyfik regionalnych i zarządzania nieprzewidzianymi sytuacjami kryzysowymi), La Hulpe, Belgia

08 lipca 2010 – przyjęcie Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r. (2009/2236(INI)

30 maja -1 czerwca 2010 – nieformalne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa poświęcone roli WPR i rolnictwa w realizacji nowej strategii gospodarczej UE Europa 2020, Merida, Hiszpania

Rok 2009

14-16 grudnia 2009 r. – posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, poświęcone kwestiom polityki rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR)

13-15 września 2009 r. – nieformalne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa (Växjö, Szwecja), poświęcone wyzwaniom stojącym przed rolnictwem UE w kontekście zmian klimatycznych

13 lipca 2009 r. – posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

22-23 czerwca 2009 r. - posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa: przyjęcie Konkluzji Rady w sprawie przyszłości WPR po 2013 roku w zakresie płatności bezpośrednich (z poparciem większości państw członkowskich, oprócz Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii, Szwecji i Danii)

12 czerwca 2009 r. - przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu pt. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku

31 maja -2 czerwca 2009 r. – nieformalne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Brno, Czechy

Luty-kwiecień 2009 r. – prace grup roboczych powołanych przy MRiRW w celu uszczegółowienia stanowiska w sprawie poszczególnych instrumentów WPR po 2013 r.

10 lutego 2009 r. – przyjęcie przez Komitet Europejski Rady Ministrów zaktualizowanej wersji dokumentu pt. Ocena priorytetów Prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej

Rok 2008

28 listopada 2008 r. - posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa: przyjęcie Konkluzji Rady w sprawie WPR po 2013 roku (z poparciem większości państw członkowskich, oprócz Wielkiej Brytanii, Szwecji i Łotwy)

21 listopada 2008 r. - przyjęcie przez Komitet Europejski Rady Ministrów dokumentu pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.

20 listopada 2008 r. - posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE: osiągnięcie porozumienia politycznego wieńczącego trwający od listopada 2007 roku Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (Health-Check)

21-23 września 2008 r. - nieformalne spotkanie Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Annecy (Francja): zainicjowanie debaty politycznej nad przyszłością WPR po 2013 r.