Stanowisko Rządu RP w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku

poniedziałek, 15 czerwca 2009 r.

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2009 r.

Punktem wyjścia do intensywnych prac na opracowaniem Stanowiska był dokument pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje, który służył polskiej delegacji podczas posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na jesieni 2008 r. Dokument ten został przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 21 listopada 2008 r., następnie, w celu uszczegółowienia stanowiska Polski w zakresie przyszłości WPR, był przedmiotem konsultacji społecznych, m.in. z instytucjami naukowymi zajmującymi się problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich oraz organizacjami rolniczymi. Prace te kontynuowano w pierwszej połowie 2009 r. w formule grup roboczych, w trzech obszarach: płatności bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich oraz instrumenty interwencji na rynkach rolnych. Ponadto zorganizowano szereg konferencji i seminariów podczas których omawiano kwestie przyszłości WPR. Uwagi zebrane w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych zostały wykorzystane w przyjętym przez Radę Ministrów w czerwcu 2009 r. Stanowisku.

Stanowisko przewiduje, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicząc w sposób aktywny w dalszym procesie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie wspólnotowym i krajowym, będzie dokonywał jego stosownych modyfikacji i aktualizacji, w miarę postępu prac na forum instytucji Unii Europejskiej.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pobierz pełny tekst Stanowiska Rządu RP (.pdf 127,05 kB)

Pobierz broszurę informacyjną „Przyszłość WPR po 2013 roku” w językach:Odnośnik otwierany w nowym oknie polskim (.pdf 183,51 kB) lub Odnośnik otwierany w nowym oknie angielskim (.pdf 1,54 MB)