Rok 2013

Opinie i konsultacje prowadzone przez RGŻ w 2013 roku

Grudzień 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW WSTĘPNEGO UZNAWANIA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, UZNAWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ORAZ WARUNKÓW I WYMAGAŃ, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ PLANY DOCHODZENIA DO UZNANIA - przekazany do konsultacji dnia 16 grudnia 2013r.

- WNIOSEK ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW ROLNYCH COM(2013)812 - przekazany do konsultacji dnia 2 grudnia 2013r.

Listopad 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO, WYMAGAŃ DLA ŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NADZORU I KONTROLI PRACY PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO - przekazany do konsultacji dnia 25 listopada 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY ORAZ WPROWADZANIE INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 22 listopada 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ODSTĘPSTWA OD OBOWIĄZKU ZAOPATRYWANIA W ŚWIADECTWO FITOSANITARNE DREWNA UZYSKANEGO Z ROŚLIN RODZAJU THUJA L., POCHODZĄCEGO Z KANADY - przekazany do konsultacji dnia 8 listopada 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ Agencji NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA - przekazany do konsultacji dnia 4 listopada 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRODUKCJI PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO POCHODZĄCYCH Z OBSZARÓW PODLEGAJACYCH OGRANICZENIOM, NAKAZOM LUB ZAKAZOM - przekazany do konsultacji dnia 4 listopada 2013r.

Październik 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MAKSYMALNYCH SUM UBEZPIECZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA 2014r. - przekazany do konsultacji dnia 29 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZYDZIAŁU KWOT INDYWIDUALNYCH Z KRAJOWEJ REZERWY PRZEZNACZONEJ DLA DOSTAWCÓW HURTOWYCH W ROKU KWOTOWYM 2013/2014 - przekazany do konsultacji dnia 25 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYSOKOŚCI KRAJOWEJ REZERWY KWOTY KRAJOWEJ W ROKU KWOTOWYM 2013/2014 - przekazany do konsultacji dnia 25 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU MAJĄCEGO NA CELU WCZESNE WYKRYCIE ZAKAŻEŃ WIRUSEM WYWOŁUJĄCYM AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ORAZ POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT RYZYKA WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ROK 2013 - przekazany do konsultacji dnia 22 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE STAWKI ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA 1 LITR OLEJU W 2014r. - przekazany do konsultacji dnia 18 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI ODDZIELNEJ PŁATNOŚCI DO OWOCÓW MIĘKKICH ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI ODDZIELNEJ PŁATNOŚCI DO OWOCÓW MIĘKKICH ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI PŁATNOŚCI NIEZWIĄZANEJ DO SKROBI ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWEK WSPARCIA SPECJALNEGO ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWEK PŁATNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCYCH ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI PŁATNOŚCI CUKROWEJ ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI OBSZAROWEJ ZA 2013r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEKZ TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2014r. - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MINIMALNYCH WARUNKÓW UTRZYMYWANIA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH INNYCH NIŻ TE, DLA KTÓRYCH NORMY OCHRONY ZOSTAŁY OKREŚLONE W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ - przekazany do konsultacji dnia 9 października 2013r

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MAKSYMALNYCH CEN MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 - przekazany do konsultacji dnia 8 października 2013r.

Wrzesień 2013

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA - przekazany do konsultacji dnia 27 września 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI USTANAWIAJĄCEGO ZASADY STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1169/2011 W ODNIESIENIU DO OZNACZANIA KRAJEM POCHODZENIA LUB MIEJSCEM POCHODZENIA ŚWIEŻEGO, SCHŁODZONEGO I MROŻONEGO MIĘSA WIEPRZOWEGO, BARANIEGO, KOZIEGO I DROBIOWEGO - przekazany do konsultacji dnia 25 września 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU PUNKTÓW WWOZU, PRZEZ KTÓRE MOŻNA WPROWADZAĆ ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE LUB PRZEDMIOTY - przekazany do konsultacji dnia 25 września 2013 r.

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO - przekazany do konsultacji dnia 17 września 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA LATA 2014-2016 - przekazany do konsultacji dnia 17 września 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE OCENY TOŻSAMOŚCI I CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ - przekazany do konsultacji dnia 16 września 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA DOKUMENTACJI MATERIAŁU SIEWNEGO ORAZ ZAKRESU I TERMINÓW SKŁADANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM - przekazany do konsultacji dnia 16 września 2013 r.

Sierpień 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA PRZY ZWALCZANIU I ZAPOBIEGANIU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ BAKTERII Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - przekazany do konsultacji dnia 30 sierpnia 2013r

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA OPISU ODMIANY - przekazany do konsultacji dnia 28 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ZAKRESU I TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDANIA O ILOŚCI WPROWADZONEGO DO OBROTU MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH KATEGORII STANDARD WŁASNYCH ODMIAN ORAZ WIELKOŚCI PRÓB WZORCOWYCH Z KAŻDEJ PARTII TEGO MATERIAŁU - przekazany do konsultacji dnia 28 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LICZBY PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI ORAZ PROCENTOWEJ WIELKOŚCI ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO - przekazany do konsultacji dnia 27 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY ORAZ PROGRAMU MAJĄCEGO NA CELU WYKRYCIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI WYWOŁUJĄCYMI GRYPĘ PTAKÓW - przekazany do konsultacji dnia 19 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA NA 2014r. - przekazany do konsultacji dnia 19 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH INDYKÓW HODOWLANYCH NA 2014r. - przekazany do konsultacji dnia 19 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH INDYKÓW RZEŹNYCH NA 2014r. - przekazany do konsultacji dnia 19 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH BROJLERÓW GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA LATA 2014-2016 - przekazany do konsultacji dnia 19 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH HODOWLANYCH GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA LATA 2014-2016 - przekazany do konsultacji dnia 14 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA LATA 2014-2016 - przekazany do konsultacji dnia 14 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 9 sierpnia 2013r.

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI Rolnictwa - przekazany do konsultacji dnia 8 sierpnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ
W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DŻEMÓW, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH ORAZ SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH - przekazany do konsultacji dnia 2 sierpnia 2013r.

Lipiec 2013

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ROLNIKÓW ZA LATA 2012 I 2013 - przekazany do konsultacji dnia 30 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAMU „OWOCE W SZKOLE” - przekazany do konsultacji dnia 26 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WZORÓW ŚWIADECTW I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO - przekazany do konsultacji dnia 18 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA WSPÓŁCZYNNIKA ILOŚCIOWEGO ZA ROK GOSPODARCZY 2011/2012 - przekazany do konsultacji dnia 17 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU WPROWADZANIA DO OBROTU MATERIAŁU SIEWNEGO W PRZYPADKU BRAKU ALBO NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO, A TAKŻE Z INNYCH WAŻNYCH POWODÓW GOSPODARCZYCH ORAZ TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKU I WZORU WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU MATERIAŁU SIEWNEGO - przekazany do konsultacji dnia 17 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ DREWNA OPAKOWANIOWEGO PRZEPROWADZANEJ W SPOSÓB WYRYWKOWY - przekazany do konsultacji dnia 17 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WPROWADZANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OWOCÓW ROŚLIN RODZAJÓW CITRUS L., FORTUNELLA SWINGLE, PONCIRUS RAF. I ICH MIESZAŃCÓW, POCHODZĄCYCH Z FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII - przekazany do konsultacji dnia 17 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - przekazany do konsultacji dnia 9 lipca 2013r.

- PROJEKT UCHWAŁY RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA PROGRAMU POMOCY DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY PONIEŚLI SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ SPOWODOWANE WYSTĄPIENIEM W 2013r. POWODZI, HURAGANU, GRADU LUB DESZCZU NAWALNEGO - przekazany do konsultacji dnia 9 lipca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WZORU FORMULARZA WYKAZU PRODUCENTÓW, KTÓRZY SPEŁNILI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM ORAZ SPOSOBU JEGO PRZEKAZYWANIA - przekazany do konsultacji dnia 9 lipca 2013r.

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI - przekazany do konsultacji dnia 9 lipca 2013r.

Czerwiec 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK HODOWLI ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ - przekazany do konsultacji dnia 26 czerwca 2013r.

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAW REGULUJĄCYCH WARUNKI DOSTĘPU DO WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH ZAWODÓW - przekazany do konsultacji dnia 24 czerwca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 24 czerwca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONNYCH PRZECIWKO AGROFAGOM ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 24 czerwca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA NA RYNKU MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO REPRODUKCJI ROŚLIN (PRAWO O MATERIALE PRZEZNACZONYM DO REPRODUKCJI ROŚLIN) - przekazany do konsultacji dnia 24 czerwca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH I INNYCH CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU ZAPEWNIENIA STOSOWANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO I PASZOWEGO ORAZ ZASAD DOTYCZĄCYCHZDROWIA I DOBROSTANU ZWIERZĄT, ZDROWIA ROŚLIN, MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO REPRODUKCJI ROŚLIN I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH)– przekazany do konsultacji dnia 24 czerwca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE ZDROWIA ZWIERZĄT - przekazany do konsultacji dnia 24 czerwca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MIESZANEK MATERIAŁU SIEWNEGO - przekazany do konsultacji dnia 4 czerwca 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DELEGOWANEGO W SPRAWIE WPROWADZENIA OKREŚLENIA JAKOŚCIOWEGO STOSOWANEGO FAKULTATYWNIE „Z MOJEGO GOSPODARSTWA” - przekazany do konsultacji dnia 4 czerwca 2013r.

Maj 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE RODZAJÓW ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO - przekazany do konsultacji dnia 29 maja 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKU O WPIS ODMIANY DO KRAJOWEGO REJESTRU– przekazany do konsultacji dnia 20 maja 2013r.

Kwiecień 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA – przekazany do konsultacji dnia 26 kwietnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYPŁATĘ DOPŁATY KRAJOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 – przekazany do konsultacji dnia 23 kwietnia 2013r.

- PROJEKT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE SPŁAT MIKROPOŻYCZEK UDZIELONYCH W RAMACH KOMPONENTU A PROGRAMU AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH – przekazany do konsultacji dnia 23 kwietnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA – przekazany do konsultacji dnia 23 kwietnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE LISTY GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH ISADOWNICZYCH, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ BADANIA WGO - przekazany do konsultacji dnia 23 kwietnia 2013 r.

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – przekazana do konsultacji dnia 23 kwietnia 2013r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 20 kwietnia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROPORZĄDZENIE W SPRAWIE LICZBY PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ DO STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI ORAZ PROCENTOWEJ WIELKOŚCI ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO - przekazany do konsultacji dnia 12 kwietnia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE POTWIERDZANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU - przekazany do konsultacji dnia 8 kwietnia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU - przekazany do konsultacji dnia 8 kwietnia 2013 r.

Marzec 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA, WYPŁATY ZWRACANIA POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ ŚRODKÓW OBJĘTYCH OSIĄ PRIORYTETOWĄ 2 – AKWAKULTURA, RYBOŁÓWSTWO, ZAWARTĄ W PROGRAMIE OPERACYJNYM „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 25 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA PRZY ZWALCZANIU I ZAPOBIEGANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ORGANIZMU BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS NICKLE ET. AL. - przekazany do konsultacji dnia 22 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SPRAW ROZSTRZYGANYCH W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII - przekazany do konsultacji dnia 22 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCY ROPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 21 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ŚWIADCZENIA I USŁUGI REHABILITACYJNE - przekazany do konsultacji w marcu 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NADANIA FUNKCJONARIUSZOM INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA UPRAWNIEŃ DO NAKŁADANIA GRZYWIEN W DRODZE MANDATU KARNEGO - przekazany do konsultacji dnia 18 marca 2013 r.

-PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ŚWIADCZENIA I USŁUGI REHABILITACYJNE - przekazany do konsultacji dnia 18 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH” OBJĘTEJ PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 15 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA, KRYTERIÓW KLASYFIKACJI TYCH PRODUKTÓW ORAZ ICH WYKAZU - przekazany do konsultacji dnia 14 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH - przekazany do konsultacji dnia 11 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA PRZY ZWALCZANIU I ZAPOBIEGANIU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ORGANIZMU PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ACTINIDIAE TAKIKAWA, SERIZAWA, ICHIKAWA, TSUYUMU I GOTO - przekazany do konsultacji dnia 6 marca 2013 r.

-PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RODZAJÓW ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO - przekazany do konsultacji dnia 4 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN KUKURYDZY MON 810 - przekazany do konsultacji dnia 4 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RODZAJÓW ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO - przekazany do konsultacji dnia 4 marca 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN KUKURYDZY MON 810 - przekazany do konsultacji dnia 4 marca 2013 r.

Luty 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA RÓŻNYCH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ Rolnictwa - przekazany do konsultacji dnia 26 lutego 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE POBIERANIA PRÓBEK ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW DO BADAŃ NA OBECNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 26 lutego 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ŚLIMAKÓW Z RODZAJU POMACEA (PERRY) - przekazany do konsultacji dnia 25 lutego 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZEPROWADZANIA KONTROLI NA MIEJSCU I WIZYTACJI W MIEJSCU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013- przekazany do konsultacji dnia 25 lutego 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE POBIERANIA I BADANIA PRÓBEK ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 22 lutego 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 15 lutego 2013 r.

Styczeń 2013

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU STOSOWANIA NAWOZÓW ORAZ PROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU ICH STOSOWANIA - przekazany do konsultacji dnia 29 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE TERMINÓW SKŁADANIA ORAZ WZORU WNIOSKU O WYDANIE ZGODY NA WPROWADZENIE DO OBROTU MIESZANKI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA - przekazany do konsultacji dnia 29 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE OKREŚLENIA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA GENETYCZNE ZASOBY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 29 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYTWARZANIA I JAKOŚCI MIESZANEK DLA OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WZORU ŚWIADECTWA MIESZANKI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA - przekazany do konsultacji dnia 29 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROŚLIN LUB GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO TYCH ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 29 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ETYKIETOWANIA I PLOMBOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH, RODZAJÓW OPAKOWAŃ MATERIAŁU SIEWNEGO ORAZ SPOSOBÓW ICH ZABEZPIECZANIA - przekazany do konsultacji dnia 29 stycznia 2013 r.

- PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT - przekazany do konsultacji dnia 24 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ I REJESTRACJĄ KONIOWATEGO, WYDANIEM I DORĘCZENIEM PASZPORTU KONIOWATEGO LUB JEGO DUPLIKATU ORAZ Z WYDAWANIEM I DORĘCZANIEM PASZPORTÓW BYDŁA LUB ICH DUPLIKATÓW - przekazany do konsultacji dnia 24 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZWIĄZKÓW HODOWCÓW LUB INNYCH PODMIOTÓW DO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB HODOWLANEJ ZWIERZĄT - przekazany do konsultacji dnia 23 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MINIMALNEJ ILOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO, JAKA POWINNA BYĆ UŻYTA DO OBSIANIA LUB OBSADZENIA 1 HA POWIERZCHNI GRUNTÓW ORNYCH - przekazany do konsultacji dnia 16 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, DO KTÓRYCH MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY PRZYSŁUGUJE DOPŁATA Z TYTUŁU ZUŻYTEGO DO SIEWU LUB SADZENIA MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY - przekazany do konsultacji dnia 16 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 15 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY ORAZ WPROWADZANIE INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 11 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU WDRAŻANIA STRATEGII KRAJOWEJ W PROGRAMACH OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH NA RYNKACH OWOCÓW I WARZYW - przekazany do konsultacji dnia 11 stycznia 2013 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 - przekazany do konsultacji dnia 9 stycznia 2013 r.