Rok 2012

Opinie i konsultacje prowadzone przez RGŻ w 2012 roku

Grudzień 2012

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 20 grudnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 - przekazany do konsultacji dnia 18 grudnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WARUNKÓW WSTĘPNEGO UZNAWANIA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, UZNAWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ORAZ WARUNKÓW I WYMAGAŃ, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ PLANY DOCHODZENIA DO UZNANIA - przekazany do konsultacji dnia 4 grudnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ WSTĘPNIE UZNANEJ GRUPIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ORAZ WYKAZU KWALIFIKOWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI UJĘTYCH W ZATWIERDZONYM PLANIE DOCHODZENIA DO UZNANIA - przekazany do konsultacji dnia 4 grudnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LICZBY PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI, ORAZ PROCENTOWEJ WIELKOŚCI ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO - przekazany do konsultacji dnia 4 grudnia 2012 r.

Listopad 2012

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY W RAMACH TYMCZASOWEGO EKSPERYMENTU - przekazany do konsultacji dnia 27 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI - przekazany do konsultacji dnia 23 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 21 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 19 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2013 R. - przekazany do konsultacji dnia 16 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE DOKUMENTOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z INTEGROWANĄ PRODUKCJĄ ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 16 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA EWIDENCJI WÓD, URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW - przekazany do konsultacji dnia 16 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ ZASTOSOWANE PODCZAS WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO - przekazany do konsultacji dnia 9 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA WIELOLETNIEGO „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH HODOWLANYCH GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) " NA LATA 2012 I 2013 - przekazany do konsultacji dnia 8 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA WIELOLETNIEGO „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) " NA LATA 2012 I 2013 - przekazany do konsultacji dnia 8 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE KWALIFIKACJI OSÓB PROWADZĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ORAZ WZORU CERTYFIKATU POŚWIADCZAJĄCEGO STOSOWANIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 8 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NADANIA FUNKCJONARIUSZOM INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA UPRAWNIEŃ DO NAKŁADANIA GRZYWIEN W DRODZE MANDATU KARNEGO - przekazany do konsultacji dnia 7 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH INDYKÓW RZEŹNYCH” NA 2013 R. - przekazany do konsultacji dnia 2 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH INDYKÓW HODOWLANYCH” NA 2013 R. - przekazany do konsultacji dnia 2 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI Rolnictwa - przekazany do konsultacji dnia 2 listopada 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO WPROWADZANYCH W TRAKCIE JEGO REALIZACJI - przekazany do konsultacji dnia 2 listopada 2012 r.

Październik 2012

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 31 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ZMIAN DO ZATWIERDZONYCH PLANÓW DOCHODZENIA DO UZNANIA WSTĘPNIE UZNANEJ GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ZA ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE ZMIAN DO ZATWIERDZONYCH PLANÓW - przekazany do konsultacji dnia 31 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE TERMINÓW PRZEKAZYWANIA INFORMACJI PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA, PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, PREZESA AGENCJI RYNKU ROLNEGO, WSTĘPNIE UZNANE GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ORAZ UZNANE ORGANIZACJE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW I ICH ZRZESZENIA - przekazany do konsultacji dnia 31 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MAKSYMALNEGO ODSETKA, O JAKI MOŻNA ZMNIEJSZYĆ CAŁKOWITĄ KWOTĘ WYDATKÓW W ZATWIERDZONYM PLANIE DOCHODZENIA DO UZNANIA WSTĘPNIE UZNANEJ GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ZA ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW OWOCÓW - przekazany do konsultacji dnia 31 października 2012 r.
- projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przekazany do konsultacji dnia 29 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MAKSYMALNYCH SUM UBEZPIECZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA 2013 R. - przekazany do konsultacji dnia 29 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH BROJLERÓW GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS)” NA 2013 R. - przekazany do konsultacji dnia 29 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA PRZY STOSOWANIU I PRZECHOWYWANIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 25 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA NA 2013 R. PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY ORAZ PROGRAMU MAJĄCEGO NA CELU WYKRYCIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI WYWOŁUJĄCYMI GRYPĘ PTAKÓW ORAZ POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT RYZYKA WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY - przekazany do konsultacji dnia 25 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYKAZU ZASTOSOWAŃ MAŁOOBSZAROWYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 25 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE KWALIFIKACJI OSÓB OPRACOWUJĄCYCH OCENĘ LUB UWAGI DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, SUBSTANCJI CZYNNYCH, SEJFNERÓW I SYNERGETYKÓW - przekazany do konsultacji dnia 25 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WARUNKÓW STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 22 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZATWIERDZANIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, SEJFNERÓW I SYNERGETYKÓW ORAZ CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZEZWOLEŃ NA WPROWADZANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU, POZWOLEŃ NA HANDEL RÓWNOLEGŁY ORAZ POZWOLEŃ NA PROWADZENIE BADAŃ - przekazany do konsultacji dnia 22 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA NA 2013 R. PROGRAMU ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA - przekazany do konsultacji dnia 19 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYMAGAŃ INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 19 października 2012 r.

-PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2013 R. - przekazany do konsultacji dnia 17 października 2012 r.

-PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 17 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE STAWKI ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA 1 LITR OLEJU W 2013 R. - przekazany do konsultacji dnia 11 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI OBSZAROWEJ ZA 2012 R. - przekazany do konsultacji dnia 8 października 2012 r.
- projekt rozporządzeNia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013. - przekazany do konsultacji dnia 8 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE STAWKI JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI OBSZAROWEJ ZA 2012 R. - przekazany do konsultacji dnia 8 października 2012 r.

- projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2012 r. -w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2012r.
w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2012 r.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r.
w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2012 r.
w sprawie stawki płatności pomidorów za 2012 r.
- przekazane do konsultacji dnia 5 października 2012 r.

- projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - przekazany do konsultacji dnia 5 października 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH - przekazany do konsultacji dnia 3 października 2012 r.

Wrzesień 2012

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 28 września 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYSOKOŚCI KRAJOWEJ REZERWY KWOTY KRAJOWEJ W ROKU KWOTOWYM 2012/2013 - przekazany do konsultacji dnia 27 września 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE PRZYPADKÓW ZWOLNIENIA HANDLOWCÓW Z OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTOROWI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ KRYTERIÓW WPISU DO BAZY DANYCH O HANDLOWCACH - przekazany do konsultacji dnia 27 września 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RODZAJÓW ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO - przekazany do konsultacji dnia 21 września 2012 r.

- PROJEKT Ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. - przekazany do konsultacji dnia 20 września 2012 r.

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety - przekazany do konsultacji dnia 17 września 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROWADZENIA PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII DZIENNIKA BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ZWIERZĄT I DZIENNIKA BADANIA POUBOJOWEGO MIĘSA - przekazany do konsultacji dnia 14 września 2012 r.

-PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, NA KTÓRYCH MOŻE BYĆ DOKONYWANA KONTROLA GRANICZNA PASZ I PASZ LECZNICZYCH - przekazany do konsultacji dnia 11 września 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie grupy Komisji Europejskiej ds substancji dodatkowych, w dniach 13-14 września 2012 w Brukseli - przekazana do konsultacji dnia 11 września 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, sekcja: bezpieczeństwo toksykologiczne w łańcuchu żywnościowym w dniu 13.09.2012 - przekazana do konsultacji dnia 11 września 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZAKŁADU, W KTÓRYM MA BYĆ PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - przekazany do konsultacji dnia 4 września 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA PRZY ZWALCZANIU I ZAPOBIEGANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ORGANIZMU ANOPLOPHORA CHINENSIS (FORSTER) - przekazany do konsultacji dnia 3 września 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ WETERYNARYJNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO NASIENIA ŚWIŃ - przekazany do konsultacji dnia 3 września 2012 r.

Sierpień 2012

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZWIĄZKÓW HODOWCÓW LUB INNYCH PODMIOTÓW DO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB HODOWLANEJ ZWIERZĄT - przekazany do konsultacji dnia 29 sierpnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ORGANIZMÓW EPITRIX CUCUMERIS (HARRIS), EPITRIX SIMILARIS (GENTNER), EPITRIX SUBCRINITA (LEC.) I EPITRIX TUBERIS (GENTNER) - przekazany do konsultacji dnia 14 sierpnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH - przekazany do konsultacji dnia 7 sierpnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW I GRUP PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ TWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH, MINIMALNEJ ROCZNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI TOWAROWEJ ORAZ MINIMALNEJ LICZBY CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH - przekazany do konsultacji dnia 1 sierpnia 2012 r.

Lipiec 2012

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007–2013” NA LATA 2007–2013 – przekazany do konsultacji dnia 26 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAMU „OWOCE W SZKOLE” – przekazany do konsultacji dnia 25 lipca 2012 r.

- INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE ds. Środków Spożywczych (poziom attache) – Dostosowanie do Traktatu z Lizbony – tzw. dyrektywy śniadaniowe– przekazany do konsultacji dnia 19 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 – przekazany do konsultacji dnia 16 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI Rolnictwa – przekazany do konsultacji dnia 13 lipca 2012 r.

- DOKUMENT CX/EURO 12/28/6 – PROPONOWANY PROJEKT REGIONALNEJ NORMY DLA AYRANU – przekazany do konsultacji dnia 11 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ SOKÓW I NEKTARÓW OWOCOWYCH – przekazany do konsultacji dnia 10 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I SPOSOBU ZNAKOWANIA NIEPRZEZNACZONYCH BEZPOŚREDNIO DLA KONSUMENTA FINALNEGO NIEKTÓRYCH GRUP I RODZAJÓW OPAKOWANYCH ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH LUB ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH BEZ OPAKOWAŃ – przekazany do konsultacji dnia 10 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZNAKOWANIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH – przekazany do konsultacji dnia 10 lipca 2012 r.

- DOKUMENTY NA POSIEDZENIE SCOFCAH SEKCJA GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANA ŻYWNOŚĆ I PASZE, W DNIU 16 LIPCA 2012 – przekazane do konsultacji dnia 10 lipca 2012 r.

- DOKUMENT CX/FH 12/44/3: PROPONOWANY PROJEKT REGIONALNEGO KODEKSU PRAKTYKI DLA ŻYWNOŚCI SPRZEDAWANEJ W HANDLU OBWOŹNYM - przekazany do konsultacji dnia 9 lipca 2012 r.

- ZMIANY DOT. ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - przekazane do konsultacji dnia 6 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA NARUSZENIA OKREŚLONE W ART. 45A UST 1 USTAWY O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO- przekazany do konsultacji dnia 4 lipca 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 669/2009 WYKONUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W ZAKRESIE ZWIĘKSZONEGO POZIOMU KONTROLI URZĘDOWYCH PRZYWOZU NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PASZ I ŻYWNOŚCI NIEPOCHODZĄCYCH OD ZWIERZĄT - przekazana do konsultacji dnia 3 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SPOSOBU I MIEJSCA POBIERANIA PRÓBEK WINOGRON, MOSZCZU WINOGRONOWEGO I WINA W TRAKCIE FERMENTACJI ORAZ SPOSOBU I MIEJSCA USTALANIA NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W TYCH PRODUKTACH - przekazany do konsultacji dnia 3 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE TERMINU ZAMKNIĘCIA REJESTRU PRZYCHODU I ROZCHODU WYROBÓW WINIARSKICH - przekazany do konsultacji dnia 3 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MINIMALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYTŁOKACH I OSADZIE DROŻDŻOWYM - przekazany do konsultacji dnia 3 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE RODZAJÓW FERMENTOWANYCH NAPOJÓW WINIARSKICH ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ TE NAPOJE - przekazany do konsultacji dnia 3 lipca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU WYROBU FERMENTOWANYCH NAPOJÓW WINIARSKICH ORAZ METOD ANALIZ TYCH NAPOJÓW DO CELÓW URZĘDOWEJ KONTROLI W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ - przekazany do konsultacji dnia 3 lipca 2012 r.

- DOKUMENTY NA 35. SESJĘ KOMISJI KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO FAO/WHO - przekazane do konsultacji dnia 3 lipca 2012 r.

Czerwiec 2012

- WKŁAD DO INSTRUKCJI NA POSIEDZENIE SCOFCAH SEKCJA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW - LEGISLACJA, W DNIACH 12-13 LIPCA 2012 R. - przekazany do konsultacji dnia 29 czerwca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WYKAZU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY ORAZ ICH MINIMALNYCH ILOŚCI PODLEGAJĄCYCH KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ - przekazany do konsultacji dnia 28 czerwca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ ŚWIADECTWO FITOSANITARNE WYDANE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN PAŃSTWA TRZECIEGO - przekazany do konsultacji dnia 21 czerwca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI - przekazany do konsultacji dnia 21 czerwca 2012 r.

- INSTRUKCJA NA SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. LEGISLACJI WETERYNARYJNEJ - ŚRODKI WYKONAWCZE DLA ROZPORZĄDZEŃ HIGIENICZNYCH, W DNIU 27 CZERWCA 2012 - przekazana do konsultacji dnia 20 czerwca 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE W DNIU 25 CZERWCA BR. SCOFCAH - BEZPIECZEŃSTWO TOKSYKOLOGICZNE - przekazana do konsultacji dnia 20 czerwca 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT - SEKCJA: OGÓLNE PRAWO ŻYWNOŚCIOWE W DNIU 22 CZERWCA 2012 R. - przekazana do konsultacji dnia 19 czerwca 2012 r.

- DOKUMENT CX/FH 12/44/6: PROPONOWANY PROJEKT REWIZJI ZASAD DLA USTALANIA I ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW MIKROBIOLOGICZNYCH W ŻYWNOŚCI- przekazany do konsultacji dnia 15 czerwca 2012 r.

- INSTRUKCJA ORAZ DOSTĘPNE DOKUMENTY NA POSIEDZENIE STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT- przekazane do konsultacji dnia 15 czerwca 2012 r.

- PROJEKT INSTRUKCJI NA POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ KE DS. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH W DNIU 18 CZERWCA 2012 - przekazany do konsultacji dnia 15 czerwca 2012 r.

- LIST OKÓLNY CL 2012/17-EURO - przekazany do konsultacji dnia 12 czerwca 2012 r.- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE KOMITETU EKSPERTÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ DS. TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH W ŻYWNOŚCI (POP’S IN FOOD) W DNIU 18 CZERWCA 2012 R. - przekazana do konsultacji dnia 6 czerwca 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE SCOFCAH SEKCJA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW - przekazana do konsultacji dnia 1 czerwca 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LICZBY PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI, ORAZ PROCENTOWEJ WIELKOŚCI ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO - przekazany do konsultacji dnia 1 czerwca 2012 r.

Maj 2012

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ENZYMÓW SPOŻYWCZYCH 4 CZERWCA 2012 R. - przekazana do konsultacji dnia 31 maja 2012 r.

- PROJEKT INSTRUKCJI NA POSIEDZENIE KOMITETU ODWOŁAWCZEGO W DNIU 13 CZERWCA 2012 R. - przekazany do konsultacji dnia 31 maja 2012 r.

- USTAWA O ORGANIZACJI RYNKÓW OWOCÓW I WARZYW, RYNKU CHMIELU, RYNKU SUSZU PASZOWEGO ORAZ RYNKÓW LNU I KONOPI UPRAWIANYCH NA WŁÓKNO - przekazana do konsultacji dnia 29 maja 2012 r.

- INSTRUKCA NA POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ EKSPERTÓW RZĄDOWYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ DS. MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ DN. 4 CZERWCA - przekazana do konsultacji dnia 25 maja 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ KE DS. ROZPORZĄDZENIA 1169/2011 W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI, W DNIU 29 MAJA 2012 - przekazana do konsultacji dnia 25 maja 2012 r.

- LIST OKÓLNY CL 2012/11-RVDF - przekazany do konsultacji dnia 22 maja 2012 r.

- LIST OKÓLNY CL 2012/10-PR - przekazany do konsultacji dnia 17 maja 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ DS. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH W DNIU 21 MAJA 2012 R. - przekazana do konsultacji dnia 16 maja 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT: SEKCJA: BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ SEKCJA: ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT, W DNIU 15 MAJA 2012 R. - przekazana do konsultacji dnia 11 maja 2012 r.

- LIST OKÓLNY CL 2010/52-PFV CZEŚĆ B – PROŚBA O KOMENTARZE I INFORMACJE: WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEDIÓW PAKUJĄCYCH DLA WARZYW W ZALEWIE W ODNIESIENIU DO NORMY KODEKSOWEJ DLA OWOCÓW I WARZYW W ZALEWIE (PARA.122); METODY ANALIZ DLA MUSU JABŁKOWEGO (PARA.125) - przekazany do konsultacji dnia 8 maja 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOPUSZCZANYCH ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH - przekazany do konsultacji dnia 4 maja 2012 r.

- DOKUMENT CX/RVDF 12/20/16 – BIEŻĄCE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE CCRVDF - przekazany do konsultacji dnia 4 maja 2012 r.

Kwiecień 2012

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WZORÓW FORMULARZY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DYREKTOROM ODDZIAŁÓW TERENOWYCH AGENCJI RYNKU ROLNEGO I DOSTAWCOM HURTOWYM - przekazany do konsultacji dnia 30 kwietnia 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE KOMISJI W DNIU 11 MAJA W BRUKSELI NA TEMAT MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - przekazane do konsultacji dnia 27 kwietnia 2012 r.

- SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI POLSKI Z 27 SESJI KOMITETU KOMISJI KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO FAO/WHO DS. ZASAD OGÓLNYCH, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIACH 2–6 KWIETNIA 2012 - przekazane do konsultacji dnia 27 kwietnia 2012 r.

- SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KE DS KRYTRIÓW MIKROBILOGICZNYCH ŻYWNOŚCI Z DNIA 13 KWIETNIA 2012 - przekazane do konsultacji dnia 27 kwietnia 2012 r.

- SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ EKSPERTÓW DS. MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W DNIU 1.03.2012 - przekazane do konsultacji dnia 27 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENTY NA 40 SESJĘ KOMITETU KKŻ FAO/WHO DS. ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI: CX/FL 11/40/5-ADD.3 – PROJEKT DEFINICJI REFERENCYJNYCH WARTOŚCI ODŻYWCZYCH – KOMENTARZE PAŃSTW NA 6 STOPNIU PROCEDURY; CX/FL 11/40/8-ADD.1 – UŻYCIE ETYLENU JAKO STYMULATORA KWITNIENIA ANANASÓW I WYBARWIENIA CYTRUSÓW – KOMENTARZE PAŃSTW NA 3 STOPNIU PROCEDURY; CX/FL 11/40/9-ADD.1 – WŁĄCZENIE SPINOSADU, OCTANU MIEDZI I DWUWĘGLANU POTASU – KOMENTARZE PAŃSTW NA 3 STOPNIU PROCEDURY; CX/FL 11/40/10-ADD.2 – WŁĄCZENIE ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH PRODUKTÓW AKWAKULTURY – KOMENTARZE PAŃSTW NA 3 STOPNIU PROCEDURY. - przekazane do konsultacji dnia 27 kwietnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 - przekazany do konsultacji dnia 27 kwietnia 2012 r.

- INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ RADY DS. ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH W DNIU 3 MAJA 2012 - przekazana do konsultacji dnia 26 kwietnia 2012 r.

- INSTRUKCJA NA SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. LEGISLACJI WETERYNARYJNEJ - ŚRODKI WYKONAWCZE DLA ROZPORZĄDZEŃ HIGIENICZNYCH W DNIU 4 MAJA 2012 - przekazana do konsultacji dnia 26 kwietnia 2012 r.

- SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ RADY DS. ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH W DNIU 2 KWIETNIA 2012 - przekazane do konsultacji dnia 25 kwietnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA NARUSZENIA OKREŚLONE W ART. 45A UST. 1 USTAWY O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO - przekazany do konsultacji dnia 25 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENTY CX/RVDF 12/20/5 ADD.2 - PROPONOWANE ZMIANY DO ZAKRESU UPRAWNIEŃ KOMITETU KKŻ FAO/WHO DS. POZOSTAŁOŚCI LEKÓW WETERYNARYJNYCH W ŻYWNOŚCI, CX/RVDF 12/20/6 ADD.2 - PROPONOWANY PROJEKT MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI LEKÓW WETERYNARYJNYCH W ŻYWNOŚCI, CX/RVDF 12/20/9 ADD.2 - PROPONOWANY PROJEKT PLANU PRÓBKOBRANIA W CELU KONTROLI POZOSTAŁOŚCI LEKÓW WETERYNARYJNYCH W PRODUKTACH ZE ZWIERZĄT WODNYCH ORAZ JADALNYCH PRODUKTACH POCHODZĄCYCH ZE ŚRODOWISKA WODNEGO - przekazane do konsultacji dnia 25 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENTY: CX/RVDF 12/20/3 ADD.1 - SPRAWY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEGO ZESPOŁU FAO/IAEA DS. TECHNIK NUKLEARNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W ROLNICTWIE I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI ORAZ CX/RVDF 12/20/8 ADD.1 - PROPONOWANE ZMIANY ZASAD ANALIZY RYZYKA STOSOWANYCH PRZEZ KOMITET KKŻ FAO/WHO DS. POZOSTAŁOŚCI LEKÓW WETERYNARYJNYCH W ŻYWNOŚCI ORAZ POLITYKI OCENY RYZYKA PRZY USTALANIU NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZANYCH POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI LEKÓW WETERYNARYJNYCH W ŻYWNOŚCI - przekazane do konsultacji dnia 25 kwietnia 2012 r.

- INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOSCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT - OGÓLNE PRAWO ŻYWNOŚCIOWE W DN. 30.04.2012 R. - przekazana do konsultacji dnia 25 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENTY NA 40 SESJĘ KOMITETU KKŻ FAO/WHO DS. ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI: CX/FL 11/40/5-ADD.1 – PROJEKT DEFINICJI REFERENCYJNYCH WARTOŚCI ODŻYWCZYCH – KOMENTARZE PAŃSTW NA 6 STOPNIU PROCEDURY; CX/FL 11/40/5-ADD.2 – PROJEKT DEFINICJI REFERENCYJNYCH WARTOŚCI ODŻYWCZYCH – KOMENTARZE PAŃSTW NA 6 STOPNIU PROCEDURY; CX/FL 11/40/10-ADD.1 – WYTYCZNE DLA PRODUKCJI, PRZETWARZANIA, ZNAKOWANIA I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ – WŁĄCZENIE ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH PRODUKTÓW AKWAKULTURY; CX/FL 11/40/11 – PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH TEKSTÓW KODEKSOWYCH DOTYCZĄCY ZMODYFIKOWANYCH ZNORMALIZOWANYCH NAZW POWSZECHNYCH. - przekazane do konsultacji dnia 24 kwietnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 24 kwietnia 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE SCOFCAH SEKCJA GMO W DNIU 2 MAJA 2012 - przekazana do konsultacji dnia 23 kwietnia 2012 r.

- SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ RADY DS. ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH W DNIU 26 MARCA 2012 R. - przekazane do konsultacji dnia 23 kwietnia 2012 r.

- CX/PR 12/44/9-ADD.1 - PROJEKT REWIZJI KODEKSOWEJ KLASYFIKACJI ŻYWNOŚCI ORAZ ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT - GRUPA TOWAROWA: KWIATY JADALNE I RÓŻNORODNE OWOCE TROPIKALNE I SUBTROPIKALNE Z JADALNĄ SKÓRKĄ, RÓŻNORODNE OWOCE TROPIKALNE I SUBTROPIKALNE Z NIEJADALNĄ SKÓRKĄ NA 7 STOPNIU PROCEDURY - przekazany do konsultacji dnia 23 kwietnia 2012 r.

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 545/2011 Z DNIA 10 CZERWCA 2011 R. WYKONUJĄCE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1107/2009 W ODNIESIENIU DO WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH DANYCH DLA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN. - przekazane do konsultacji dnia 23 kwietnia 2012 r.

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 544/2011 Z DNIA 10 CZERWCA 2011 R. WYKONUJĄCE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1107/2009 W ODNIESIENIU DO WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH DANYCH DLA SUBSTANCJI CZYNNYCH. - przekazane do konsultacji dnia 23 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENT CX/RVDF 12/20/11 ADD.1 - PROJEKT PRIORYTETOWEJ LISTY LEKÓW WETERYNARYJNYCH WYMAGAJĄCYCH OCENY LUB PONOWNEJ OCENY PRZEZ JECFA - przekazany do konsultacji dnia 20 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENT CX/PR 12/44/13-ADD.1 - REWIZJA ZASAD ANALIZY RYZYKA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W PRACACH KOMITETU KKŻ FAO/WHO DS. POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW - przekazany do konsultacji dnia 20 kwietnia 2012 r.

- INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE COREPER I W DNIU 25 KWIETNIA 2012 R. W ODNIESIENIU DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA PE I R W SPRAWIE ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO - przekazana do konsultacji dnia 20 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENT CX/CAC 12/35/12 ZAWIERAJĄCY PROJEKT PLANU STRATEGICZNEGO KKŻ FAO/WHO NA LATA 2014-2019 - przekazany do konsultacji dnia 19 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENT NA 35 SESJĘ KOMISJI KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO, W DNIACH 2-7 LIPCA 2012 - przekazany do konsultacji dnia 19 kwietnia 2012 r.

- INSTRUKCJA NA POSIEDZENIE STAŁEGO KOMITETU DS ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT - przekazana do konsultacji dnia 19 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENT REP12/CF, ZAWIERAJĄCY RAPORT Z 6 SESJI KOMITETU KKŻ FAO/WHO DS. ZANIECZYSZCZEŃ ŻYWNOŚCI, W DNIACH 26 – 30 MARCA 2012 - przekazany do konsultacji dnia 18 kwietnia 2012 r.

- PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH RYNKOWYCH - przekazany do konsultacji dnia 18 kwietnia 2012 r.

- PROJEKT STANOWISKA RZĄDU W ODNIESIENIU DO KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ROLNYCH: STRATEGIA O DUŻEJ EUROPEJSKIEJ WARTOŚCI DODANEJ W CELU PROMOWANIA SMAKÓW EUROPY - przekazany do konsultacji dnia 18 kwietnia 2012 r.

- CX/RVDF 12/20/10 ADD.1 – PROPONOWANY PROJEKT WYTYCZNYCH DLA USTALENIA CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCI METOD DLA KILKU POZOSTAŁOŚCI (TZW. MULTIRESIDUE METHODS) - przekazany do konsultacji dnia 18 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENT CX/PR 12/44/2 - SPRAWY SKIEROWANE POD OBRADY KOMITETU PRZEZ KOMISJĘ KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO FAO/WHO I INNE KOMITETY KODEKSOWE - przekazany do konsultacji dnia 18 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBRAD 44 Sesji Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Pozostałości Pestycydów, w dniach 23-28 kwietnia 2012 - przekazane do konsultacji dnia 17 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBRAD 20 Sesji Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności- przekazane do konsultacji dnia 16 kwietnia 2012 r.

- listy okólne CL 2012/8-FA – listy związków proponowanych do oceny w przez JECFA oraz CL 2012/9-FA –MiędzynarodowY System Numeryczny (INS) dla substancji dodatkowych dla żywności - przekazane do konsultacji dnia 16 kwietnia 2012 r.

- DOKUMENTY: CX/FL 11/40/4 – Proponowany projekt rewizji Wytycznych dla oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – Dodatkowe warunki dla oświadczeń o zawartości składnika odżywczego i oświadczeń porównawczych; CX/FL 11/40/8 – Wytyczne dla produkcji, przetwarzania, znakowania i obrotu żywnością ekologiczną – Użycie etylenu jako stymulatora kwitnienia ananasów i wybarwienia cytrusów; CX/FL 11/40/9 – Wytyczne dla produkcji, przetwarzania, znakowania i obrotu żywnością ekologiczną – Włączenie spinosadu, octanu miedzi i dwuwęglanu potasu - przekazane do konsultacji dnia 16 kwietnia 2012 r.

- instrukcja oraz dostępne dokumenty na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego: Sekcja: Bezpieczeństwo Biologiczne Łańcucha Żywnościowego, w dniu 18 kwietnia 2012 - przekazana do konsultacji dnia 16 kwietnia 2012 r.

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYPŁATĘ DOPŁATY KRAJOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 - przekazany do konsultacji dnia 13 kwietnia 2012 r.

- projekt wytycznej Komisji Europejskiej dotyczący zezwoleń na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin w formie zapraw nasiennych: „Guidance document on the authorisation of plant protection products for seed treatment” SANCO/10553/2012 rev. 0 - przekazany do konsultacji dnia 10 kwietnia 2012 r.

- dokumenty: CX/FL 11/40/2 – Sprawy zgłoszone przez Komisję Kodeksu Żywnościowego, inne komitety oraz grupy zadaniowe; CX/FL 11/40/6 – Wymagania dla obowiązkowego znakowania wartością odżywczą – Raport elektronicznej grupy roboczej; CX/FL 11/40/7 – Przegląd Wytycznych dla produkcji, przetwarzania, znakowania i obrotu żywnością ekologiczną - Raport elektronicznej grupy roboczej; CX/FL 11/40/10 – Proponowany projekt rewizji Wytycznych dla produkcji, przetwarzania, znakowania i obrotu żywnością ekologiczną. - przekazane do konsultacji dnia 10 kwietnia 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej ds substancji dodatkowych z dnia 20 lutego 2012 - przekazane do konsultacji dnia 10 kwietnia 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie KE ds. kryteriów mikrobiologicznych żywności, w dniu 13 kwietnia 2012 - przekazany do konsultacji dnia 10 kwietnia 2012 r.

- dokument CX/RVDF 12/20/3 – Sprawy wynikające z FAO/WHO oraz 75 posiedzenia Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO i WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA) - przekazany do konsultacji dnia 10 kwietnia 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie grupy roboczej KE ds. substancji dodatkowych, w dniach 11-12 kwietnia 2012 - przekazane do konsultacji dnia 6 kwietnia 2012 r.

- sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej ds. nowej żywności w dn. 24.02.11 – przekazane do konsultacji dnia 4 kwietnia 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi W SPRAWIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA PRZY ZWALCZANIU I ZAPOBIEGANIU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ BAKTERII CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP. SEPEDONICUS - przekazany do konsultacji dnia 3 kwietnia 2012 r.

- projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin. (Dz. U. UE L 155 z 11.6.2011 str. 67) - przekazany do konsultacji dnia 3 kwietnia 2012 r.

- projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych (Dz. U. UE L 155 z 11.6.2011 str. 1) - przekazany do konsultacji dnia 3 kwietnia 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Ekspertów KE ds zanieczyszczeń rolniczych z 13.02.2012 - przekazane do konsultacji dnia 2 kwietnia 2012 r.

- CX/EURO 12/28/5: Proponowany projekt Normy Regionalnej dla pieprznika jadalnego (kurki) - przekazany do konsultacji dnia 2 kwietnia 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartych w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - przekazany do konsultacji dnia 2 kwietnia 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 2 kwietnia 2012 r.

Marzec 2012

- sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej Rady ds. Środków Spożywczych, w dniu 14 marca 2012 - przekazane do konsultacji dnia 30 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 30 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI Rolnictwa - przekazany do konsultacji dnia 29 marca 2012 r.

- instrukcja dla Przedstawicieli Polski na posiedzenie Grupy Roboczej Rady ds. Środków Spożywczych, w dniu 2 kwietnia 2012 - przekazany do konsultacji dnia 29 marca 2012 r.

- list okólny CL 2011/15-FFP zawierający prośbę o komentarze do projektu Normy dla głębokomrożonego mięsa przegrzebków, pochodzącego z mięśnia przywodziciela przegrzebków oraz projektu Normy dla Słuchotek – Ucha morskiego (Abalone, Haliotis spp.) - przekazany do konsultacji dnia 29 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY ROLNICZEJ LUB ROLNICZEJ CHOROBY ZAWODOWEJ ORAZ ZASIŁKU CHOROBOWEGO - przekazany do konsultacji dnia 28 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi W SPRAWIE WZORU IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH - przekazany do konsultacji dnia 28 marca 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia SCoFCAH sekcja: żywność i pasze GM oraz ryzyko środowiskowe, z dnia 12 marca 2012 - przekazane do konsultacji dnia 27 marca 2012 r.

- monografia dotycząca oceny bezpieczeństwa niektórych substancji dodatkowych do żywności oraz zanieczyszczeń - przekazana do konsultacji dnia 27 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów W SPRAWIE MAKSYMALNYCH CEN MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 - przekazany do konsultacji dnia 27 marca 2012 r.

- DOKUMENT CX/GP 12/27/2-Add.1 – Sprawy przekazane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i inne komitety kodeksowe - przekazany do konsultacji dnia 23 marca 2012 r.

- projekt ustawy O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN - przekazany do konsultacji dnia 23 marca 2012 r.

- list okólny CL 2012/5 – FA - przekazany do konsultacji dnia 22 marca 2012 r.

- projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi : UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKAZU WPROWADZANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZIEMNIAKÓW POCHODZĄCYCH Z ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU; W SPRAWIE WPROWADZANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZIEMNIAKÓW POCHODZĄCYCH Z ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU - przekazane do konsultacji dnia 22 marca 2012 r.

- instrukcja dla Przedstawicieli Polski na posiedzenie Grupy Roboczej Rady ds. Środków Spożywczych, w dniu 26 marca 2012 - przekazana do konsultacji dnia 22 marca 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt – sekcja: bezpieczeństwo toksykologiczne łańcucha żywnościowego w dn. 23.03.2012 - przekazana do konsultacji dnia 22 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MIESZANEK PASZOWYCH DIETETYCZNYCH - przekazany do konsultacji dnia 20 marca 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia SCoFCAH sekcja pozostałości pestycydów z 13-14 marca - przekazane do konsultacji dnia 20 marca 2012 r.

- dokument REP 12/MAS, zawierający raport z 33 Sesji Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Metod Analiz i Próbkobrania, w dniach 5 – 9 marca 2012 w Budapeszcie - przekazany do konsultacji dnia 19 marca 2012 r.

- dokument CX/GP 12/27/2 – Sprawy przekazane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i inne komitety kodeksowe - przekazany do konsultacji dnia 19 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/7 Add.1: Projekt maksymalnych dopuszczalnych limitów pozostałości melaminy w mleku dla niemowląt gotowym do spożycia- komentarze Państw na 6 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 19 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/8 Add 2: Proponowany projekt maksymalnego limitu pozostałości arsenu w ryżu – komentarze Państw na 3 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 19 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/9 Add 2: Proponowany projekt najwyższego dopuszczalnego poziomu zawartości deoksyniwalenolu w zbożach i produktach zbożowych w odniesieniu do planu próbkobrania –komentarze Państw na 3 stopniu procedury- przekazany do konsultacji dnia 19 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/10 Add.2: Proponowany projekt najwyższego dopuszczalnego poziomu zawartości aflatoksyn w figach suszonych w odniesieniu do planu próbkobrania- komentarze Państw na 3 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 19 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH - przekazany do konsultacji dnia 16 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia dotyczące zmniejszania ryzyka choroby oraz zdrowia i rozwoju dzieci - przekazany do konsultacji dnia 15 marca 2012 r.

- DOKUMENT CX/CPR 12/44/14-Add.1 - Ustalanie priorytetowych list pestycydów- przekazany do konsultacji dnia 15 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/11: Zmiany edytorskie w ogólnej normie kodeksowej dotyczącej zanieczyszczeń i toksyn w żywności i paszach - przekazane do konsultacji dnia 15 marca 2012 r.

- CX/CPR 12/44/13 – Rewizja zasad analizy ryzyka mających zastosowanie w pracach Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Pozostałości Pestycydów- przekazana do konsultacji dnia 15 marca 2012 r.

- tłumaczenie robocze Wytycznych WELMEC dotyczących towarów paczkowanych, których ilość zmienia się po zapakowaniu - przekazane do konsultacji dnia 14 marca 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej KE w dniu 8 marca br. dotyczącego rozporządzenia (WE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - przekazane do konsultacji dnia 14 marca 2012 r.

- Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - przekazany do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 - przekazany do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- CX/RVDF 12/20/4 – Raport z działalności IOE, w tym z harmonizacji wymagań technicznych dla rejestracji weterynaryjnych produktów leczniczych (VICH) - przekazany do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej Rady ds. Środków Spożywczych z dnia 27 lutego 2012 - przekazane do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/8 Add 1: Proponowany projekt maksymalnego limitu pozostałości arsenu w ryżu – komentarze Państw na 3 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/9 Add 1: Proponowany projekt najwyższego dopuszczalnego poziomu zawartości deoksyniwalenolu w zbożach i produktach zbożowych w odniesieniu do planu próbkobrania –komentarze Państw na 3 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/10 Add.1: Proponowany projekt najwyższego dopuszczalnego poziomu zawartości aflatoksyn w figach suszonych w odniesieniu do planu próbkobrania- komentarze Państw na 3 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- DOKUMENT CX/CF 12/6/17: Lista priorytetowych zanieczyszczeń i naturalnie występujących toksyn proponowanych do oceny przez JECFA - przekazana do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej KE ws. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, w dniu 28 lutego 2012 w Brukseli - przekazane do konsultacji dnia 13 marca 2012 r.

- instrukcja dla Przedstawicieli Polski na posiedzenie Grupy Roboczej Rady ds. Środków Spożywczych - przekazana do konsultacji dnia 12 marca 2012 r.

- dokument CX/CPR 12/44/13 – Rewizja zasad analizy ryzyka mających zastosowanie w pracach Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Pozostałości Pestycydów - przekazany do konsultacji dnia 8 marca 2012 r.

- CX/CPR 12/44/6 – Pilotarzowy projekt dotyczący globalnego wspólnego przeglądu substancji chemicznych - przekazany do konsultacji dnia 8 marca 2012 r.

- CX/FL 11/40/3 – Zapisy dotyczące znakowania żywności w projektach norm kodeksowych - przekazane do konsultacji dnia 8 marca 2012 r.

- CX/CF 12/6/5 Add.1: Sprawy wynikające z działalności FAO i WHO – działania mające na celu budowanie potencjału w zakresie prac Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności - przekazany do konsultacji dnia 8 marca 2012 r.

- DOKUMENT CX/CF 12/6/6: Sprawy wynikające z działalności innych Organizacji Międzynarodowych – Wspólny Zespół FAO/IAEA ds. technik nuklearnych mających zastosowanie w rolnictwie i produkcji żywności - przekazany do konsultacji dnia 8 marca 2012 r.

- CF/6 INF/1 – Dokument roboczy do informacji oraz wykorzystania podczas dyskusji na temat Ogólnej Normy kodeksowej dla Zanieczyszczeń i Toksyn w Żywności i Paszach (GSCTF) - przekazany do konsultacji dnia 7 marca 2012 r.

- instrukcja na spotkanie Grupy Roboczej ds. Legislacji Weterynaryjnej - Środki wykonawcze dla rozporządzeń higienicznych, które odbyło się w dniu 9 marca 2012 r. w Brukseli - przekazana do konsultacji dnia 7 marca 2012 r.

- CX/CPR 12/44/5 – Projekt i proponowany projekt najwyższych poziomów pozostałości pestycydów w żywności oraz środkach żywienia zwierząt na 7 i 4 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 6 marca 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej dotyczące Rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - kwestie dotyczące identyfikacji pochodzenia - przekazana do konsultacji dnia 6 marca 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie SCFCAH - sekcja: pozostałości pestycydów (13-14.03.2012) - przekazana do konsultacji dnia 6 marca 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie ds. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych - przekazana do konsultacji dnia 6 marca 2012 r.

- CX/CPR 12/44/5 – projekt i proponowany projekt najwyższych poziomów pozostałości pestycydów w żywności oraz środkach żywienia zwierząt na 7 i 4 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 6 marca 2012 r.

- dokument CX/RVDF 12/20/2 – Sprawy skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO oraz inne Komitety i Grupy Zadaniowe - przekazany do konsultacji dnia 6 marca 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie SCoFCAH sekcja GMO, która odbyła się 12 marca w Brukseli - przekazana do konsultacji dnia 5 marca 2012 r.

- RVDF/20 INF/01 – Dokument informacyjny pomocny w dyskusji na temat maksymalnych limitów pozostałości leków weterynaryjnych - przekazany do konsultacji dnia 5 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - przekazany do konsultacji dnia 5 marca 2012 r.

- Dokument CX/FA 12/44/4 Add.1 – Sprawy wynikające z prac FAO i WHO oraz z 74 posiedzenia Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO i WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA) - przekazany do konsultacji dnia 5 marca 2012 r.

- CX/FA 12/44/18: Prototyp bazy danych dla substancji wspomagających przetwarzanie - przekazany do konsultacji dnia 2 marca 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej Komisji Europejskiej w dniu 13 lutego br. dotyczącego Rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - przekazane do konsultacji dnia 1 marca 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WZORU FORMULARZA WYKAZU PRODUCENTÓW, KTÓRZY SPEŁNILI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM, ORAZ SPOSOBU JEGO PRZEKAZYWANIA - przekazany do konsultacji dnia 1 marca 2012 r.

- CX/CPR 12/44/12 – Dokument dyskusyjny w sprawie wytycznych ułatwiających ustalanie najwyższych poziomów pozostałości pestycydów dla upraw o specjalnym znaczeniu - przekazany do konsultacji dnia 1 marca 2012 r.

Luty 2012

- instrukcja na posiedzenie grupy roboczej Komisji ds. aromatów - przekazana do konsultacji dnia 28 lutego 2012 r.

- dokument CX/GP 12/27/8-Add.1 – Opracowanie wspólnych norm KKŻ i OIE - przekazany do konsultacji dnia 28 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie minimalnych norm - przekazany do konsultacji dnia 28 lutego 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie grupy roboczej KE ws rozporządzenia (WE) 1169/2011- przekazana do konsultacji dnia 24 lutego 2012 r.

- DOKUMENT CX/MAS 12/33/3 Add.1: Projekt wytycznych dla zasad wykorzystywania próbkobrania oraz testowania w międzynarodowym handlu żywnością - przekazany do konsultacji dnia 24 lutego 2012 r.

- projekt ustawy O ZMIANIE USTAWY O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - przekazany do konsultacji dnia 22 lutego 2012 r.

- PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RODZAJÓW ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO, W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ WNIOSKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMU WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO, SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ , JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ FORMULARZ WNIOSKU UMIESZCZANY NA STRONIE INTERNETOWEJ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI Rolnictwa - przekazane do konsultacji dnia 22 lutego 2012 r.

- dokument CX/CPR 12/44/11 – Proponowany projekt tabeli nr 2 – Wybór oraz przykłady produktów reprezentatywnych dla grupy towarowej: warzywa - 4 stopień procedury, (Projekt zasad i wytycznych wyboru produktów reprezentatywnych w celu ekstrapolacji maksymalnych limitów pozostałości pestycydów dla grupy towarowej: warzywa - 7 stopień procedury) - przekazany do konsultacji dnia 21 lutego 2012 r.

- dokument CX/CPR 12/44/10 – Proponowany projekt rewizji kodeksowej klasyfikacji żywności oraz środków żywienia zwierząt dla grupy towarowej: wybrane warzywa - 4 stopień procedury - przekazany do konsultacji dnia 21 lutego 2012 r.

- dokument CX/PR 12/44/8 - Projekt rewizji kodeksowej klasyfikacji żywności oraz środków żywienia zwierząt - grupa towarowa owoców na 7 stopniu procedury (z wyłączeniem kwiatów jadalnych i mieszanych owoców tropikalnych i subtropikalnych z jadalną skórką, mieszanych owoców tropikalnych i subtropikalnych z niejadalną skórką - przekazany do konsultacji dnia 21 lutego 2012 r.

- dokument CX/PR 12/44/9 - Projekt rewizji kodeksowej klasyfikacji żywności oraz środków żywienia zwierząt - grupa towarowa: kwiaty jadalne i mieszane owoce tropikalne i subtropikalne z jadalną skórką, mieszane owoce tropikalne i subtropikalne z niejadalną skórką na 7 stopniu procedury - przekazany do konsultacji dnia 21 lutego 2012 r.

- dokument CX/PR 12/44/15 –Dokument dyskusyjny w sprawie zapewnienia zasobów w zakresie świadczenia doradztwa naukowego - przekazany do konsultacji dnia 21 lutego 2012 r.

- dokument CX/PR 12/44/7 –Aktualizacja projektu pilotarzowego przeprowadzonego przez JMPR (niezależny równoległy przegląd maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów) - przekazany do konsultacji dnia 21 lutego 2012 r.

- instrukcja oraz dokumenty na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego: Sekcja: Bezpieczeństwo Biologiczne Łańcucha Żywnościowego oraz Sekcja: Zdrowie i Dobrostan Zwierząt w dniu 22.02.2012 - przekazana do konsultacji dnia 20 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich - przekazany do konsultacji dnia 20 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH - przekazany do konsultacji dnia 17 lutego 2012 r.

- dokument CX/RVDF 12/20/7 - Proponowane zmiany zasad analizy ryzyka stosowanych przez Komitet KKŻ FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności (komentarze państw do listu okólnego CL 2010/47-RVDF, część C, punkt 3), - przekazany do konsultacji dnia 17 lutego 2012 r.

- dokument CX/RVDF 12/20/11 - Projekt priorytetowej listy leków weterynaryjnych wymagających oceny lub ponownej weryfikacji przez JECFA (odpowiedzi na list okólny CL 2010/50-RVDF) - przekazany do konsultacji dnia 17 lutego 2012 r.

- dokument CX/FA 12/44/3 Rev: Projekt zasad dla analizy ryzyka wykorzystywanych przez Komitet CCFA - przekazany do konsultacji dnia 17 lutego 2012 r.

- Sprawozdanie - Grupa Robocza Rady ds. Środków Spożywczych w dniu 31.01.2012 - przekazane do konsultacji dnia 17 lutego 2012 r.

- dokument CX/FA 12/44/14: Propozycja zmian oraz/lub uzupełnień do Międzynarodowego Systemu Numerycznego (INS) dla substancji dodatkowych dla żywności- przekazany do konsultacji dnia 17 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH DLA TYTONIU - przekazany do konsultacji dnia 16 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi W SPRAWIE REJONÓW UPRAWY TYTONIU - przekazany do konsultacji dnia 16 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE REJONÓW WRAŻLIWYCH POD WZGLĘDEM GOSPODARCZYM LUB ŚRODOWISKOWYM - przekazany do konsultacji dnia 16 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności - przekazany do konsultacji dnia 16 lutego 2012 r.

- dokument CX/RVDF 12/20/6 CORRIGENDUM - Proponowane maksymalne limity pozostałości leków weterynaryjnych w żywności - przekazany do konsultacji dnia 16 lutego 2012 r.

- dokument CX/FA 12/44/10 Add.1: Warunki stosowania substancji dodatkowych do żywności zawierających związki glinu (GSFA) - przekazany do konsultacji dnia 15 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU ZWALCZANIA I MONITOROWANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ - przekazany do konsultacji dnia 15 lutego 2012 r.

- dokument CX/CF 12/6/3: Rewizja zasad analizy ryzyka w celu ich odpowiedniego rozdzielenia dla Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności i Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności oraz rewizja zastosowania tych zasad w odniesieniu do pasz - przekazany do konsultacji dnia 14 lutego 2012 r.

- dokument CX/CF 12/6/4: Rewizja w odniesieniu do pasz Kodeksu praktyki dla użycia działań ukierunkowanych na redukcję źródła zanieczyszczeń w żywności za pomocą środków chemicznych - przekazany do konsultacji dnia 14 lutego 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie GRUPY ROBOCZEJ EKSPERTÓW RZĄDOWYCH KE DS. MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ DNIA 1.03.2012 - przekazana do konsultacji dnia 13 lutego 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Ekspertów KE ds zanieczyszczeń rolniczych "Workshop Fusarium Forum" z dn. 3.02.2012 - przekazane do konsultacji dnia 13 lutego 2012 r.

- dokument CX/CF 12/6/2 - Sprawy zgłoszone do rozpatrzenia przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i/ lub inne komitety bądź grupy zadaniowe - przekazany do konsultacji dnia 9 lutego 2012 r.

- dokument CX/FA 12/44/9 Add. 2 -Projekt oraz proponowany projekt wymagań dla substancji dodatkowych do żywności GSFA - przekazany do konsultacji dnia 9 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - przekazany do konsultacji dnia 9 lutego 2012 r.

- dokument CX/CF 12/6/18 – Proponowany projekt najwyższego dopuszczalnego poziomu zawartości fumonizyn w kukurydzy i produktach z kukurydzy w odniesieniu do planu próbkobrania - przekazany do konsultacji dnia 9 lutego 2012 r.

- projekt stanowiska MRiRW do pakietu legislacyjnego WPR2020 - przekazany do konsultacji dnia 8 lutego 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. rozporządzenia 1169/2011 - przekazana do konsultacji dnia 8 lutego 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie Komitetu Ekspertów KE ds. Zanieczyszczeń Rolniczych w dniu 13.02.2012 - przekazana do konsultacji dnia 8 lutego 2012 r.

- dokument FA/44 INF/03 - Rejestr substancji wspomagających przetwarzanie (IPA) - przekazany do konsultacji dnia 3 lutego 2012 r.

- projekt USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PASZACH - przekazany do konsultacji dnia 3 lutego 2012 r.

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ZACHODNIEJ KUKURYDZANEJ STONKI KORZENIOWEJ - przekazany do konsultacji dnia 3 lutego 2012 r.

- projekt KRAJOWEGO PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA LATA 2013-2017 - przekazany do konsultacji dnia 3 lutego 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie SCoFCAH sekcja GMO w dniu 10.02.2012 - przekazana do konsultacji dnia 2 lutego 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. trwałych zanieczyszczeń organicznych w żywności w dniu 9.02.2012 - przekazana do konsultacji dnia 1 lutego 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej Ekspertów KE ds zanieczyszczeń rolniczych zywnosci z dn. 23.01.2012 - przekazane do konsultacji dnia 1 lutego 2012 r.

Styczeń 2012

- instrukcja dla Przedstawiciela Polski na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt - przekazana do konsultacji dnia 30 stycznia 2012 r.

- instrukcja na posiedzenie Komitetu Ekspertów KE- Grupa Robocza ds. Zanieczyszczeń Rolniczych „Workshop Fusarium Forum” - przekazana do konsultacji dnia 30 stycznia 2012 r.

- sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Odwoławczego-genetycznie zmodyfikowana żywność i pasze w dniu 17 stycznia 2012r - przekazane do konsultacji dnia 27 stycznia 2012 r.

- instrukcja dla Przedstawicieli Polski na posiedzenie Grupy Roboczej Rady ds. Środków Spożywczych - przekazana do konsultacji dnia 27 stycznia 2012 r.

- instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt – sekcja Pozostałości Pestycydów – przekazana do konsultacji dnia 25 stycznia 2012 r.

- dokument CX/CF 12/6/5 – Sprawy wynikające z działalności FAO i WHO oraz 74 posiedzenia Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA). – przekazany do konsultacji dnia 25 stycznia 2012 r.

- dokument CX/FA 12/44/4 – Sprawy wynikające z prac FAO i WHO oraz z 74 posiedzenia Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO i WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA). – przekazany do konsultacji dnia 25 stycznia 2012 r.

- dokument CX/CF 12/6/5 – Sprawy wynikające z działalności FAO i WHO oraz 74 posiedzenia Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA) – przekazany do konsultacji dnia 24 stycznia 2012 r.

- instrukcja na spotkanie Grupy Roboczej ds. Legislacji Weterynaryjnej - Środki wykonawcze dla rozporządzeń higienicznych – przekazana do konsultacji dnia 24 stycznia 2012 r.

- projekt ODPOWIEDZI POLSKI NA LIST OKÓLNY CL 2011/20-CAC/MMP ZAWIERAJĄCY KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY EWENTUALNEGO WZNOWIENIA PRAC NAD NORMĄ DLA SERÓW TOPIONYCH – przekazany do konsultacji dnia 20 stycznia 2012.

- instrukcja DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE GRUPY EKSPERTÓW KE DS. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH W DNIU 23 STYCZNIA 2012 – przekazana do konsultacji dnia 19 stycznia 2012.

- projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 – przekazany do konsultacji dnia 19 stycznia 2012.

- instrukcja dla PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE KOMITETU EKSPERTÓW – ZANIECZYSZCZENIA ROLNICZE W DNIU 23.01.2012R – przekazana do konsultacji dnia 18 stycznia 2012.

- dokument CX/CF 12/6/8: PROPONOWANY PROJEKT MAKSYMALNEGO LIMITU POZOSTAŁOŚCI ARSENU W RYŻU – przekazany do konsultacji dnia 16 stycznia 2012.

- projekt STANOWISKA POLSKI DO PROJEKTU REWIZJI NORMY REGIONALNEJ DLA KUREK – przekazany do konsultacji dnia 13 stycznia 2012.

- LIST OKÓLNY CL 2012/1–FH – przekazany do konsultacji dnia 13 stycznia 2012.

- projekt STANOWISKA POLSKI DO LISTU OKÓLNEGO CL 2011/2-FO – CZEŚĆ B. – przekazany do konsultacji dnia 12 stycznia 2012.

- instrukcja dla PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE KOMITETU ODWOŁAWCZEGO – GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANA ŻYWNOŚĆ I PASZE W DNIU 17 STYCZNIA 2012R. – przekazana do konsultacji dnia 12 stycznia 2012.

- projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAMU „OWOCE W SZKOLE” – przekazany do konsultacji dnia 12 stycznia 2012.

- instrukcja dla PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE KOMITETU EKSPERTÓW – ZANIECZYSZCZENIA ROLNICZE W DNIU 13.01.2012r. – przekazana do konsultacji dnia 12 stycznia 2012.

- projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 – przekazany do konsultacji dnia 11 stycznia 2012.

- dokument CX/RVDF 12/20/9 – PROPONOWANY PROJEKT PLANÓW PRÓBKOBRANIA W CELACH KONTROLI POZOSTAŁOŚCI LEKÓW WETERYNARYJNYCH W PRODUKTACH ZE ZWIERZĄT WODNYCH ORAZ JADANYCH PRODUKTACH ZE ZWIERZĄT WODNYCH ORAZ JADANYCH PRODUKTACH POCHODZĄCYCH ZE ŚRODOWISKA WODNEGO - przekazany do konsultacji dnia 11 stycznia 2012.

- dokument CX/RVDF 12/20/8 – PROPONOWANE ZMIANY ZASAD ANALIZY RYZYKA STOSOWANYCH PRZEZ KOMITET KKŻ FAO/WHO DS. POZOSTAŁOŚCI LEKÓW WETERYNARYJNYCH W ŻYWNOŚCI ORAZ POLITYKI OCENY RYZYKA PRZY USTALANIU MAKSYMALNYCH DOPUSZCZANYCH POZIOMÓW – przekazane do konsultacji dnia 11 stycznia 2012.

- projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 9 stycznia 2012.

- projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013 - przekazany do konsultacji dnia 9 stycznia 2012.

- instrukcja dla PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE EKSPERTÓW RZĄDOWYCH KE DS. SUBSTANCJI AROMATYZUJĄCYCH W DNIU 10 STYCZNIA 2012 – przekazana do konsultacji dnia 5 stycznia 2012.

- instrukcja dla PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE GRUPY EKSPERTÓW KE DS. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH W DNIU 9 STYCZNIA 2012 – przekazana do konsultacji dnia 2 stycznia 2012.